Spomienkové stretnutie v Králi

„Bytia nášho korene v tvrdú zem sú vrastené. Víchrica ich nevyvráti, nevypáli leta úpek − bytia nášho korene.“ Tieto slová Š. Krčméryho boli mottom spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. mája 2017 v obci Kráľ.

Stretnutie v rámci projektu „Návraty ku koreňom“ zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce pri príležitosti 70. výročia návratu Novoklenovčanov z Podkarpatskej Rusi do vlasti otcov – na Slovensko.

Slnkom prežiarené sobotné dopoludnie umocnilo príjemnú atmosféru vzájomných stretnutí, stiskov rúk s často vyslovenou otázkou „Poznáš ma ešte?“ ... lebo rodáci -− Novoklenovčania prichádzali nielen z rôznych strán Slovenska, ale aj z iných krajín sveta. Ich kroky viedli najprv do evanjelického kostola v Králi, kde chceli spoločne zdieľať radosť a hrdosť na príslušnosť k novoklenovskému rodu, a zároveň sa chceli nechať poučiť Božím slovom. Účastníkov spomienkového stretnutia privítal Michal Hruška st., predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi a presbyter dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce. Na službách Božích liturgovali generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Marian Bodolló, farár CZ ECAV Banská Bystrica-Radvaň Michal Zajden, farár CZ ECAV Lučenec Ľudovít Hroboň a domáci farár CZ ECAV Tornaľa Marcel Ištván.

Zvesťou slova Božieho poslúžil senior Košického seniorátu ECAV Ján Hruška, sám Novoklenovčan, ktorý vo svojej kázni položil prítomným bratom a sestrám otázku: „Viete, prečo sme tu dnes? Chceme ďakovať Bohu za Jeho milosť, ktorú nám preukazoval až doposiaľ, ale chceme Ho aj prosiť o Jeho pomoc do ďalších rokov života, aby aj tí, ktorí už nemali tú česť poznať pôvodných Novoklenovčanov, vedeli, z akého sú rodu, kde sú ich korene, a najmä, aby vedeli, že nádej v Boha nie je zbytočnosť, ale sprevádza človeka celým životom. Aby vedeli, že viera v Boha nie je dôvodom na úsmev, ale je hybnou silou v našom konaní. Aby vedeli, že príslušnosť k cirkvi je poklad, ktorý iba raz stratíme a viac nemusíme nájsť. Aby vedeli, že všetky majetky sveta sú nič oproti tomu, čo nám Pán Boh ponúka a ponúkať bude, keď ho budeme nasledovať. Aby vedeli, že Boh je živý, mocný a neustále koná. Koná spasenie svojho ľudu. Konal ho pri prvých kolonistoch na Podkarpatskej Rusi, konal ho pri Novoklenovčanoch, ale koná ho aj dnes pri nás všetkých, a za to mu patrí úprimná vďaka a večná sláva.“ Slová kázne umocnila pieseň Martina Luthera „Zachovaj nás v svojom slove“, s ktorou vystúpil domáci spevokol pod taktovkou kantorky Zuzany Turisovej.

Po skončení služieb Božích nás čakala ďalšia milá „povinnosť“ – odhalenie pamätnej tabule Tomášovi Kováčovi, učiteľovi a správcovi školy v Novom Klenovci v rokoch 1928 − 1947. Tabuľu odhalili brat farár Michal Zajden a PhDr. Mária Kováčová, dcéra T. Kováča. Správca školy Tomáš Kováč bol osnovateľom návratu Novoklenovčanov z Podkarpatskej Rusi na Slovensko a naši starí rodičia na neho spomínajú s úctou, pretože bol nielen ich učiteľom, ale i veľkým priateľom a „tútorom“ Novoklenovčanov v dobách neprajných. Aj preto autor grafického návrhu tabule Michal Hruška st. v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Králi vyvíja snahu inštalovať túto pamätnú tabuľu v bývalom Novom Klenovci (dnes Klenovets) na Zakarpatskej Ukrajine v budove, ktorá od svojho postavenia v r. 1880 dodnes slúži ako škola.

Cca 250 účastníkov slávnosti sa zastavilo aj pri pamätníku Novoklenovčanov v areáli Evanjelického kostola v Králi, aby si položením kytice kvetov pripomenuli všetkých predkov, ktorých prach spočíva na cintoríne v Novom Klenovci. Pietneho aktu sa zúčastnil aj člen výboru Matice slovenskej Dušan Kubinec a jej priaznivci z priestoru Gemera-Malohontu, predstavitelia miestnej samosprávy: starosta obce Kráľ František Béreš a starostka obce Abovce Irena Hanobiková.

Čas do popoludňajšieho programu mohli účastníci slávnosti vyplniť prehliadkou pamätnej izby v Zborovom dome ECAV v Králi. Boli tu vystavené dobové fotografie z 19. a 20. storočia, miniatúry pracovného náradia, ktoré zhotovil Jozef Benčura st. z Kráľa. Nechýbali ani originálne odevy, ktoré nosili muži a ženy v Novom Klenovci v prvej polovici 20. storočia. Myšlienku zriadenia pamätnej izby na skutočnosť premenila Pavlína Hrušková a záujemcom o prehliadku podala k inštalovaným artefaktom výklad.

V kultúrnom dome sa konal popoludňajší program, ktorý otvorila miestna folklórna skupina ŠAJAVA zvykoslovím spojeným s novoklenovskou svadbou. Prítomným Novoklenovčanom sa prihovorila aj Mgr. Zlata Kaštanová, starostka Klenovca. Toho Klenovca, z ktorého v roku 1827 odišli prví kolonisti do kraja okolo Mukačeva za predstavou „lepšieho života“. Od základov vybudovali dedinu Nový Klenovec a okolité hory, lúky, potoky, rieku, kopce pomenovali tak ako v starom Klenovci, aby si viac priblížili opustený domov. V roku 1832 Novoklenovčania vytvorili evanjelický cirkevný zbor, neskôr postavili chrám Boží, faru aj školu. Ich potomkovia sa v r. 1947 rozhodli po 120-tich rokoch prežitých v inonárodnom prostredí v dôsledku zmeny politických pomerov vrátiť z Podkarpatskej Rusi späť na Slovensko. A tak si každý rok začiatkom mája pripomíname výročie ich návratu do vlasti otcov. Tento rok je to 70 rokov − aj tieto fakty pripomenula v príhovore.

Ďalší pozdrav z Klenovca odovzdala Stanka Zvarová, vedúca folklórneho súboru VEPOR, ktorá spolu s členmi súboru pozdravila svojich rodákov nielen slovom hovoreným, ale aj tancom, spevom, hudbou. Pocit spolupatričnosti posilnilo spoločné vystúpenie oboch folklórnych zoskupení, ktorí v závere zaspievali novoklenovskú pieseň „Na Ukrajine ja rodilas“ a klenovskú hymnu.

Večer tohto krásneho stretnutia pokračoval besedou a vzájomnými rozhovormi rodákov, spomínaním pamätníkov i spevom novoklenovských piesní v Zborovom dome ECAV v Králi, kde organizátori podujatia pripravili pre účastníkov stretnutia štedré pohostenie. Naplnení duchovnými zážitkami, dojmami z prežitej slávnosti sa niektorí rodáci rozišli domov; tí mladší si nenechali ujsť spoločenské stretnutie spojené s tanečnou zábavou v kultúrnom dome v Králi.

Organizátori Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce ECAV ďakujú všetkým rodákom, že svojou účasťou podporili úspešný priebeh tohto spomienkového stretnutia, v ktorom sme sa poohliadli za históriou Nového Klenovca i za našou minulosťou. Naše poďakovanie patrí i Všemohúcemu za požehnanie, milosť, pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia.

Projekt „Návraty ku koreňom“ bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a s finančnou podporou Matice slovenskej.

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 23.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart