Spomienka na Gregora Horvátha-Stančiča

V CZ ECAV Spišská Belá si na 3. nedeľu po Zjavení 22. 1. 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 231. výročie pamiatky posvätenia chrámu a 420. výročie úmrtia Gregora Horvátha-Stančiča, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach.

Pozvaných hostí aj ostatných veriacich na slávnostných službách privítal zborový dozorca Jozef Gemza. Následne sa prihovoril Mgr. Ján Matis, administrátor seniora Tatranského seniorátu. Výstižne uviedol, že hoci v chlade, ale o to viac nás pri srdci i na duši hreje dôvod konania služieb Božích. Počas kázne slova Božieho sa zamýšľal nad významom i spôsobom budovania chrámov, hovoril o otesávaní kameňa a vykreslil i otesávanie „kameňa“ v každom jednom človeku. Vyslovil túžbu, aby každý kresťan bol živým kameňom otesávaným práve láskou a milosťou nášho Pána Ježiša Krista, lebo iba tak môžeme v sebe vybudovať chrám na oslavu nášho Boha a len takto okresávaní sa môžeme s láskou, milosťou a oddanosťou plnohodnotne stretávať aj v tých skutočných, kamenných chrámoch, ktoré práve na tento účel naši predkovia vystavili – na stretávanie sa so skutočným Pánom Bohom.

Počas služieb Božích poslúžili i Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., spirituálka EBF UK v Bratislave, a domáca zborová farárka Mgr. Eva Germanová, PhD. O hudobný vstup sa postaral domáci zborový spevokol. Po jeho vystúpení sa prítomným prihovoril primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak, ktorý vyzdvihol, že naše mesto i náš cirkevný zbor majú vo svojej histórii mnoho významných osobností nielen lokálneho, ale i regionálneho či svetového významu. Mená Samuel Weber, J. M. Petzval, Michal Greisiger sú toho dôkazom a práve dnes sa spomenulo i doteraz menej frekventované meno Gregora Horvátha-Stančiča.

Slávnostné služby Božie boli ukončené hymnou ECAV na Slovensku a pozvaním do Strážok, mestskej časti Spišskej Belej, na seminár pri príležitosti 420. výročia úmrtia Gregora Horvátha-Stančiča, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach (cca 1585 – 1711). Toto podujatie sa konalo v priestoroch kaštieľa v spolupráci so Slovenskou národnou galériou – Kaštieľ Strážky a mestom Spišská Belá.

Po špecializovanej prehliadke expozícií kaštieľa, zameranej na pôsobenie rodiny Horváth-Stančič v Strážkach, sa začal seminár, ktorý moderovala domáca sestra farárka Germanová. Asi 70 poslucháčov z bližšieho i vzdialenejšieho okolia privítali galerijná pedagogička Mgr. Daniela Kostková a primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak.

V prvej prednáške od PhDr. Boženy Malovcovej zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad, sme si mohli vypočuť históriu „Gymnasia Nehrense – humanistickej protestantskej školy pre mladých šľachticov v Strážkach“, ktoré založil, financoval a dokonca na ňom aj vyučoval Gregor Horváth-Stančič. Mgr. Lukáš Lisý priblížil dôvody jeho vzniku i rozsah pôsobenia a vplyv na šľachtické obyvateľstvo v danom období. Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD., nadviazala na tému školstva a v prednáške „Teologické vzdelávanie na území Slovenska“ popísala genézu stredných i vysokoškolských inštitúcií na Slovensku. Svoju prednášku ukončila prezentáciou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – kiež by jej povzbudivé slová a fotky prebudili záujem o štúdium na EBF aj v našom regióne! Obe predchádzajúce prednášky zaradil do kontextu 500. výročia reformácie Mgr. Roman Porubän, zborový farár susedného CZ ECAV Kežmarok, ktorý nám vo svojej prezentácii ukázal priebeh reformácie na Spiši v európskych súvislostiach.

O spestrenie programu a spríjemnenie atmosféry sa hudobnými vstupmi postaral dvoma piesňami spevokol CZ ECAV na Slovensku Kežmarok; vlastnú skladbu zahral na klavíri brat Roman Uhlár, kežmarský kantor, a báseň od Milana Rúfusa „Kľukatá cesta k Pánbožkovi“ zarecitoval brat Ján Bachleda. Spoločné popoludnie sa zavŕšilo debatami k predmetným témam, vzájomnými rozhovormi a prítomní si mohli pochutnať i na pripravenom občerstvení a obdivovať priestory Kaštieľa v Strážkach.

Pripomínať si hodnotu a význam realizovaných diel a skutkov našich predkov je dôležité nielen z dôvodu ich historického významu, ale i kvôli súčasnému dianiu v spoločnosti a čerpaniu múdrosti do práce a duchovného smerovania našich rodín, zborov a cirkvi v budúcnosti. Preto môžeme na záver skonštatovať, že hoci bol tento deň počasím januárovo chladný, svojím obsahom vskutku hrial pri srdci i na duši!

Oslavuj Pána, zo všetkých síl chválu Mu vzdávaj.
Všetko čo jestvuje, smelo k Nemu sa priznávaj!
Svetlom je v tmách, a nádejou v úzkostiach.
Velebiť Ho neprestávaj!
(ES č. 355, 4)

Autor fotografií: Ľuboš Ulbrich

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá  | 25.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart