Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici

1. adventná nedeľa sa v CZ ECAV Považská Bystrica niesla nielen v znamení začiatku cirkevného roka, ale pripomenuli sme si aj 80. výročie posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej a 5. výročie príchodu duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu do nášho cirkevného zboru.

Na slávnostných službách Božích sme ďakovali aj za ukončenie prác na rekonštrukcii farárskeho, ako aj kostolníckeho bytu, ktorý od nového roku bude slúžiť ako Denný diakonický stacionár. Na úvod služieb Božích po príchode duchovných k adventnému vencu za sprievodu dychovej hudby sa početnému bohoslužobnému zhromaždeniu prihovorila poddozorkyňa CZ PhDr. Ľubica Juríčková. V príhovore ocenila päťročnú službu a prínos brat Marcinu, pod ktorého vedením považskobystrický cirkevný zbor dosahuje požehnané výsledky v duchovnej, ako aj hospodárskej oblasti, keď už tretí rok zaznamenáva prvenstvo v rámci Turčianskeho seniorátu. Pri odovzdaní kytice vďaky mu zaželala mnoho síl, trpezlivosti a hojné Božie požehnanie, ako aj skoré zotavenie. Prvú sviecu na adventnom venci zapálil vzácny hosť brat farár Johannes Hillger z Lutherstadt Wittenbergu (SRN), s ktorým brat Marcina udržiava vrelý priateľský vzťah už 33 rokov. Vzácny hosť nám poslúžil aj zvesťou slova Božieho na text „Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe!“ (Zach 9, 9). Celý čas adventu je takým „hľa“, ktoré chce upriamiť našu pozornosť na prichádzajúceho Pána. Každé služby Božie sú takým „hľa“ , lebo sa tu zvestuje prichádzajúci Kráľ a On k nám skutočne prichádza v slove a vo sviatostiach. Pozrime sa teraz bližšie na slovo kráľ. Dnes sú králi často len formálnymi predstaviteľmi svojho národa, no v čase Zachariáša a v čase Ježiša mali neobmedzenú moc vo svojej ríši. Keď sa tu Kristus nazýva kráľom, tak sa poukazuje na toto: Má všetku moc na nebi a na zemi, je všemohúci. Jeho zákony majú najvyššiu autoritu, Jeho súd stojí nad najvyššími súdnymi tribunálmi tohto sveta. Podliehajú Mu všetci Jeho nepriatelia, aj najzlostnejší nepriateľ – satan. Prekvapivé je, ako tento Kráľ – tvoj Kráľ – svoju vládu predstavuje a uplatňuje. Robí to totiž celkom ináč ako mocní tohto sveta: prichádza v chudobe a poníženosti. Neprichádza s mocnými koňmi a bojovými vozmi ako iní králi, ale na biednom somárikovi. Ak by prišiel dnes, istotne by neprišiel na najnovšom mercedese.

Tlmočila sestra zborová katechétka Mgr. Erika Sukovská. Liturgiou poslúžili administrátor CZ Mgr. Peter Fabok, generálny duchovný ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Mgr. Marian Bodoló a náš domáci duchovný pastier brat diakon Ľubomír Marcina, ktorý mal aj liturgiu pri Večeri Pánovej. Jej prisluhovanie bolo sprevádzané hrou umelcov na sláčikových nástrojoch. Napokon sa bohoslužobnému zhromaždeniu pútavými slovami prihovorila sestra Slavomíra Očenášová-Štrbová, ktorá predstavila svoju najnovšiu knihu Život, viera, umenie z vydavateľstva Tranoscius. Po záverečnom požehnaní, ktoré udelil brat farár Johannes Hillger, brat diakon Marcina vyjadril veľkú vďaku za všetku pomoc a službu nielen domácim viery, ale hlavne vedeniu SED Košeca, osobitne vrchnej sestre a predsedníčke SR SED Košeca Anne Kušnírovej, za nezištnú pomoc a službu preukázanú nášmu cirkevnému zboru pri organizovaní a zabezpečovaní odborných prác či materiálu. Táto výnimočná žena sa mnohokrát osvedčila nielen ako zdravotnícka odborníčka, ale jej ušľachtilé srdce, um a schopnosti sa vždy dokázali , keď bolo treba podať pomocnú ruku. Našej „Mojke“, ako ju všetci volajú, odovzdal na znak úcty a vďaky duchovný pastier Ľubomír Marcina veľkú kyticu červených ruží a zaželal jej mnoho Božieho požehnania do ďalšej služby, ktorú v plnom nasadení a veľkým zápalom vykonáva nielen v košeckej diakonii.

Po službách Božích nasledovala prehliadka zrekonštruovaných, vkusne zariadených priestorov Denného diakonického stacionára, pohostenie vo vynovenej zborovej sieni a rozhovory s hosťami. Program pokračoval presunom do neďalekej Bodinej, kde nás privítal hlahol zvona z veže kostolíka a brat kurátor Ľubomír Brveník s cirkevníkmi. Brat farár Johannes Hillger následne zasadil pred kostolíkom strom reformácie.

Filiálka Bodiná patrila do roku 1949 pod súľovský cirkevný zbor. Dlhé roky prekonávali evanjelickí veriaci značnú vzdialenosť pešo na služby Božie do Súľova. Túžili však mať vlastný bohoslužobný stánok. Zásluhou brata Ondreja Božku získali 29. mája 1933 od vrchnosti povolenie na stavbu. S ťažkosťami a nedostatkom finančných prostriedkov, ale s nadšením stavbu rýchlo realizovali, a tak 2. septembra 1934 za účasti seniora Jána Palica z Púchova sa konala slávnostná posviacka. Celá stavba niesla viditeľné následky veľkého nedostatku a biedy. Dôsledkom toho bolo, že neprešlo ani polstoročie a kostolík v Bodinej si už vyžiadal opravu. Tú zastrešoval už považskobystrický CZ, keďže filiálky Bodiná a Kostelec od roku 1950 patria už pod samostatný CZ v Považskej Bystrici. Opravený kostolík znovu posvätil 26. novembra 1978 senior Ján Konvit zo Sučian. Po príchode brata Marcinu do CZ v Považskej Bystrici bol popri rozsiahlej oprave zborového domu s kostolom v Považskej Bystrici opravený aj filiálny kostolík v Bodinej, kde bol nadobudnutý aj nový inventár: oltárny obraz, svietniky, elektrické a olejové sviece, súpravy k Večeri Pánovej a k Krstu svätému, krstiteľnica, oltárne rúcha, krištáľové lustre a organ. Uskutočnil sa náter strechy a veže a bol vymaľovaný interiér.

Jubilujúci filiálny kostolík v Bodinej a zborový dom s kostolom v Považskej Bystrici sú jediné evanjelické stánky Božie pre celý považskobystrický okres.

Miroslav Kortman, zborový dozorca | 6.12.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart