Seniorálny deň ŠZS 2017

Takmer 800 evanjelikov z cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu sa zišlo v sobotu 28. 10. 2017 v Sabinove na svojom 1. seniorálnom dni. Úvodné slávnostné služby Božie sa konali v mestskej športovej hale.

Prítomných privítalo predsedníctvo domáceho cirkevného zboru. Zborová dozorkyňa Jana Toporcerová v krátkosti oboznámila s bohatou históriou mesta Sabinov aj evanjelického cirkevného zboru a po nej sa prihovorila zborová farárka Marta Ferjová, ktorá nás uviedla do témy celého dňa, ktorá znela: Slobodný od všetkých, služobníkom všetkých. Hudobným sprievodom poslúžila KVD pod vedením Martina Tipula, dve piesne zaspieval domáci spevokol. Zvesťou Božieho slova poslúžil Martin Chalupka, senior ŠZS, ktorý okrem iného povedal: „Vybrali sme si veľkú tému. Tému slobody. Je to veľká téma, jednak Lutherovej reformácie, ale aj veľká téma našich dní. Veď o slobode radi hovoríme. Radi sa ňou oháňame. A celkom oprávnene si ju chceme užívať. V osobnom živote, v živote spoločnosti, ale aj v cirkvi. Sloboda sa stala takmer modlou našich dní. Všetko, čo sa deje a mnohokrát aj to zlé, sa prikrýva slobodou, demokraciou." V závere uviedol, že, „tajomstvo kresťanskej slobody má hlboké zakorenenie v samotnom Bohu a Jeho službe pre nás. Nie je to sloboda pre seba, ale sloboda pre iných. Je to sloboda pre lásku. A láska nie je len prázdne slovo. Je to služba. Služba pre cirkev. Služba mimo cirkvi. Služba, ktorá nie je rebríkom do neba. Služba, ktorá je konaná z lásky a v slobode. Koľkí však práve v mene slobody slúžiť nechcú? Koľkí práve v mene slobody sú leniví a ľahostajní voči svojej cirkvi? Chcem slúžiť, alebo sa chcem vyhovárať?" V rámci služieb Božích bolo udelené požehnanie deťom a zhromaždenie pozdravili vzácni hostia: za Východný dištrikt dištriktuálny dozorca Ján Brozman a za mesto Sabinov primátor Peter Molčan. Áronovské požehnanie udelil biskup VD Slavomír Sabol. Po zaspievaní hymny Hrad prepevný sa služby Božie skončili, ale neskončil sa program seniorálneho dňa. Ten bol pripravený pre štyri vekové skupiny: deti, dorast a mládež, stredná generácia a staršia generácia.

Tí najstarší zostali v športovej hale na programe, ktorý pripravil a viedol Jaroslav Majer, vedúci evanjelizačnej sekcie VMV ŠZS. Prednáškou sa v dvoch vstupoch prihovoril biskup VD Slavomír Sabol, ktorý hovoril o dôležitosti Písma svätého ako základu reformácie a osobnej viery. Zdôraznil, že nie je možné Písmo prispôsobiť tomu, čo je moderné, ale, naopak, neustále konfrontovať svoj život a svoje názory, či sú v súlade s Písmom. Iba tak budeme skutočnými potomkami reformácie.

Stredná generácia sa presunula do kostola, ktorý sa zaplnil tými, ktorí vychovávajú deti či vnúčatá. Týmto bratom a sestrám poslúžil Jaroslav Petro, farár z Obišoviec, ktorý oslovujúcim spôsobom hovoril o výchove v rodine a o tom, ako zapájať rodinu do služby v cirkvi. Stretnutie strednej generácie pripravili a viedli manželia Ľuboš a Anna Činčurákovci, farárovci v Kukovej, ktorí majú v senioráte na starosti prácu so ženami a s mužmi.

Deti aj dorast a mládež sa sústredili v priestoroch spojenej strednej školy. Vyše 80 detí malo svoj program v telocvični, kde si vypočuli príbeh o Ježišovom umývaní nôh učeníkom a takisto mali množstvo zábavných a poučných aktivít, ktoré pre nich pripravili ochotní bratia a sestry z cirkevných zborov Prešov, Marhaň a Sabinov. Organizačne túto časť programu zabezpečovala Mária Chalupková, vedúca sekcie s deťmi VMV ŠZS.

Dorastenci a mládežníci zhromaždení v aule spojenej školy si vypočuli prednášku Petra Székelyho, farára v Nemcovciach, a spoločne ďakovali Bohu pri piesňach pod vedením mládežníckej hudobnej skupiny Hmla z Hanušoviec n/T. Aj oni mali svoje poznávacie či zábavné aktivity. Túto časť programu pripravil Tomáš Valašík, farár z Chmeľova, vedúci sekcie dorastu a mládeže VMV ŠZS, spolu s ďalšími členmi tejto sekcie.

Vyvrcholením celého seniorálneho dňa bolo divadelné predstavenie „Krvavý trón“, ktoré predviedlo Prešovské dobrovoľnícke ochotnícke divadlo v priestoroch Športovej haly. Bol to silný príbeh o niektorých postavách Prešovských jatiek a bolo to aj vzácne svedectvo o tom, ako i ľudia trpiaci a neslobodní pre svoju vieru predsa len môžu zostať vnútorne slobodní. Je to možné len vtedy, ak veria v Krista a milujú Ho.

Po záverečnom aplauze nasledovalo poďakovanie všetkým ochotným služobníkom z cirkevného zboru v Sabinove, ako aj z celého Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, ktoré vyslovili seniorálny dozorca Marián Damankoš a konsenior pre vnútornú misiu Marek Cingeľ, ktorý bol zodpovedný za prípravu seniorálneho dňa. Po záverečnom požehnaní, ktoré udelil senior Martin Chalupka, sa veriaci rozišli do svojich domovov, a to s túžbou, aby sa podobné požehnané stretnutie zopakovalo aj v budúcnosti.

Martin Chalupka, senior ŠZS | 2.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart