Seniorálne stretnutie mužov a žien ŠZS 2016

Chrám Boží v Soli sa stal miestom seniorálneho stretnutia mužov a žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, ktoré sa konalo 18. septembra 2016 na tému: Čas - 25 hodín denne a 8 dní v týždni.

Seniorálni koordinátori pre túto službu Mgr. Anna Činčuráková Tipulová a Mgr. Ľuboš Činčurák v plnom chráme privítali bratov a sestry z celého seniorátu s radosťou, že si našli čas, aby ho strávili v spoločenstve veriacich. Hneď v úvode veľmi upútala spontánna anketa priamo spomedzi prítomnými na viaceré otázky súvisiace s časom. Slovo „čas“ počas tohto stretnutia zaznelo mnohokrát – téma stretnutia totiž bola: Čas - 25 hodín denne a 8 dní v týždni. Poslúžili nám milí hostia: Mgr. Anna Belanji, farárka v Liptovskom Hrádku, a Mgr. Michal Belanji, farár v Liptovskej Porúbke. Obidvoch veľmi živo a zaujímavo predstavili manželia Činčurákovci v krátkom rozhovore.

V úvode sme sa stíšili k modlitbám. Zaznela i báseň v podaní zborovej sestry dozorkyne Viery Ďorďovičovej a vypočuli sme si dve piesne detí z domácej detskej besiedky. Piesne z Evanjelického spevníka sprevádzala skupina Prázdny kríž, ktorá program spestrila i vlastnými piesňami. Po spoločnom programe sa muži odobrali do zborovej miestnosti, aby si vypočuli prednášku v podaní brata farára. Keďže žien bolo viac, ostali v chráme, aby sa zamysleli nad slovami sestry farárky na danú tému. Obe prednášky veľmi upútali a zaujali, a donútili nás si uvedomiť si, že často svoj čas míňame na nepotrebné aktivity, a čas na to, čo je naozaj dôležité – napr. na našu rodinu, deti či na Pána Boha –, nám vôbec neostáva. Najmä sestry na počuté slovo reagovali aj osobnými svedectvami.

Potom sme sa znovu spojili, aby sme pokračovali spoločnými modlitbami, pozdravom konseniora Mgr. Martina Chalupku a požehnaním, ktoré udelil brat farár Belanji. Na záver odznelo aj poďakovanie domácemu cirkevnému zboru za poskytnutý priestor a organizáciu.

Po zaspievaní spoločnej piesne pokračovali vzájomné rozhovory v areáli pri kostole pri nachystanom občerstvení. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 3.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart