Púchov navštívili predstavitelia ECAV

V 2. adventnú nedeľu 4. 11. 2016 púchovskí evanjelici privítali dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., spolu s manželkou, farárkou a jeho osobnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Klátikovou, brata generálneho dozorcu doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., a riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Ing. Dušana Vagaského.

Ich návštevu púchovská farárka Mgr. Lenka Rišiaňová vopred ohlásila, a tak mnohí evanjelici z nášho mesta a okolitých fílií Dohnian, Mostíšť, Viesky, Streženíc a Nimnice využili príležitosť, aby si mohli počuť výklad slova Božieho od samotného generálneho biskupa.

Služby Božie sa začali predspevom, ktorý zaspieval generálny biskup. Liturgiou poslúžil aj npor. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhDr., ktorý je duchovným v Ekumenickej pastoračnej službe v OS a OZ SR.

Slávnostný kazateľ po oslovení poslucháčov v chráme začal svoju kázeň modlitbou vo za požehnanie zvestovaného slova Božieho: „Utvrď nás v jednej mysli v čas veľkej nádeje. Preto sme,

Bože, prišli, nech v srdci jasne je! Spasiteľ ide svetu, a mraky letia preč... Ó, popraj duši vzletu a ľudu blahoreč.“
V úvode kázne na text z R 15, 4 – 7 a 13 generálny biskup poďakoval za milé pozvanie a pokračoval: „Som rád, že dnes môžeme byť spolu s bratom generálnym dozorcom, mojou manželkou i bratom riaditeľom GBÚ vo vašom spoločenstve a prežiť spolu s vami 2. adventnú nedeľu. V advente právom veľa hovoríme o nádeji v kresťanskej cirkvi. Nie je to nádej na moc a slávu, na bohatstvá zeme, na výsadné postavenie v spoločnosti. Nič také cirkev nemá a ani nemôže veriacim poskytnúť. Pán Ježiš Kristus, naopak, často hovoril o utrpení, ťažkostiach a prenasledovaní svojich učeníkov. Naša kresťanská nádej je nádejou na konečné spojenie s Pánom Ježišom Kristom v spasení, v kráľovstve Božom. Kto by v cirkvi hľadal inú nádej, je na nesprávnej adrese. Adventný čas, v ktorom sa nachádzame, je aj kvôli tejto živej nádeji zdrojom sily pre požehnanie kresťanstva. Naša nádej je práve v tom, čo Pán Ježiš Kristus vykonal – v Jeho diele. A to nás vedie k trpezlivosti a úteche, k jednote, k radosti a pokoju.“

Generálny biskup vo svojej kázni okrem iného zdôraznil: „Netrpezlivý človek by chcel urýchliť všetko to, čo potrebuje svoj čas. A čas Pánovho druhého príchodu je časom Božej milosti, časom, ktorý je darovaný nám i celému ľudstvu k pokániu a k novému životu viery. Preto je to čas, ktorý je veľmi vzácny. Kde je zdravá a čistá nádej v Ježišovi Kristovi, tam kresťan poctivo a trpezlivo koná to, čo je jeho povinnosťou a poslaním. Trpezlivo premáha prekážky života, odstraňuje nedorozumenia a z istoty, že Ježiš Kristus je s ním, čerpá potechu v zármutku a posilu v slabostiach života. Zdravá kresťanská nádej je teda silou, ktorá nám denne pomáha, je Božím darom. Upevňovať sa v nej je možné len mocou Ducha Svätého. Takáto nádej je nádejou spásy a večnosti, je pohľadom, ktorý dovidí až za náš hrob – do Božieho kráľovstva, do triumfujúcej cirkvi.“ Potom hovoril o tom, aká je naša bežná, každodenná skutočnosť, o našej hriešnosti a našom sebectve, ktoré nám prekážajú v našom živote, o bratsko-sesterskej jednote a jednomyseľnosti. Poznamenal, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby svojou láskou zjednotil všetkých ľudí, lebo sme pred Ním všetci ako jedna rodina. No vždy nerobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa rozpory nezväčšovali, ale zmenšovali. A tu sa nám otvára veľká možnosť prijať to, čo nám chystá Boh nádeje: radosť a pokoj vo večnosti. A aby sme sa do nej dostali, mali by sme tak aj konať vo svojom pozemskom živote.

Pri vychádzaní z chrámu Božieho púchovskí evanjelici ďakovali generálnemu biskupovi ECAV za zvesť slova Božieho a za jeho prítomnosť v zbore podaním ruky a želaním požehnaného adventného obdobia.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart