Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

CZ ECAV Revúca i celé mesto kultúrne i duchovne ožili a naplnili sa slávnostnými návštevníkmi a hosťami. Dôvodom bola Celonárodná spomienka otvorenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia pred 155 rokmi, 16.septembra 1862.

V pondelok 11. septembra 2017 sa v obnovených priestoroch historickej budovy Prvého slovenského gymnázia konala slávnostná Vedecká konferencia s ústrednou témou „Pedagogické pokusy v 2. polovici 19. storočia na území Slovenska“. Na nej sme si vypočuli sedem prednášok, medzi nimi aj veľmi fundovane a zaujímavo podanú prednášku Mgr. Radima Pačmára, doktoranda EBF UK v Bratislave.

Konferencii predchádzal pietny akt na cintoríne, kde sme poďakovali v modlitbe Pánu Bohu za životy a službu národovcov – Reussovcov, brata farára Viliama Raaba pri jeho 110. narodeninách a regionálneho historika Dušana Dubovského.

Centrom osláv sa stali slávnostné a spomienkové služby Božie 13. septembra v krásnom a vzácnom veľkorevúckom chráme Božom. Pozvanie prijalo predsedníctvo Východného dištriktu ECAV, predsedníctvo a duchovní Gemerského seniorátu i duchovní z iných cirkví.

Spoluorganizátorom osláv bolo Mesto Revúca, pani primátorka MVDr. Eva Cireňová a obe gymnáziá – Prvé slovenské gymnázium a Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej. Medzi pozvanými hosťami bola i ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, poslanci BBSK, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, zástupcovia škôl a inštitúcií mesta.

Slávnostným kazateľom bol Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV. Svoju kázeň založil na texte Ezdr 3, 8 – 13. Podčiarkol, že „položenie základného kameňa“ v duchovnom význame sa začína už v rodinách, v školách, v takých ustanovizniach, akým bolo aj Prvé slovenské evanjelické gymnázium, a k tomu sme všetci pozvaní aj dnes – nadviazať na túto stavbu.

Okrem zvesti slova Božieho poslucháčov zaujala „Inauguračná reč A. H. Škultétyho“ v emotívnom podaní Juraja Genčanského a zborový spev učiteľského spevokolu „Quirin“.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, dozorca VD ECAV Ing. Ján Brozman, administrátor seniora GES ECAV Mgr. Radovan Gdovin a primátorka Mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová.

Celý týždeň boli návštevníkom ponúkané aj zaujímavé sprievodné programy: Výstava výtvarných prác „PSG očami detí“, otvorenie divadelného festivalu „Slovenské kortyny“ (Komorné divadlo v Martine), výstava „Martin Kukučín“, prehliadka Seniorálneho archívu ECAV a možnosť výstupu na vežu evanjelického chrámu.

Celonárodné oslavy boli ukončené v sobotu už tradičným stretnutím absolventov Gymnázia Martina Kukučína a slávnostnou akadémiou v Mestskom dome kultúry. Pozvanie prijalo 815 absolventov a 80 hostí.

Nech slávne a odvážne činy našich národovcov a zvestovateľov Božieho slova, pozývajúceho nás k životu v čistote, pravde a spravodlivosti, nezapadnú v našich srdciach, ale stanú sa povzbudením k horlivosti, odvahe a viere i pre súčasnú generáciu.

Foto: Karol Žigo

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 10.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart