Príbovská jar 2018

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská jar“, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla 2018.

Ľudia rôzneho náboženstva sa stretli pod jednou strechou - strechou rímskokatolíckeho kostola, nakoľko tento rok bola hostiteľom rímskokatolícka cirkev, aby sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné nedeľné popoludnie, obdivovali umelecké slovo aj spev. V úvode programu privítal prítomných Andrej Andrášik. Prihovorili sa zástupcovia oboch cirkevných zborov - Štefan Barilla, rímskokatolícky kňaz, a Zuzana Szabóová, evanjelická a. v. farárka. Po príhovoroch už nasledoval bohatý kultúrny program, prednes poézie, úvahy. Piesňou potešil evanjelický, ako aj rímskokatolícky spevokol. Andrej Andrášik zahral skladbu od J. Haydna – Koncert D dur 1. časť Allegro Hob. XVIII/11. K záveru programu sa prihovoril domáci farár Štefan Barilla a poďakoval všetkým za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí. Na úplný záver programu sa kostolom niesla organová hudba v podaní Alžbety Andrášikovej.

Pojem ekuména - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy. Organizátori nadviazali na dlhoročné dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov a od roku 2006 občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce organizujú kultúrno-ekumenické stretnutia podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci. Organizátori okrem „Príbovskej jari“ organizujú aj „Príbovské Vianoce“, ale aj iné spoločné stretnutia, ako napríklad „Spoločnú ekumenickú pobožnosť venovanú pamiatke zosnulých“.

Občianske združenie Nádej človeka v roku 2016 zabezpečilo výrobu a v roku 2017 v spolupráci s obcou Príbovce aj osadenie dvoch informačných tabúľ pred rímskokatolíckym aj evanjelickým kostolom. Na informačných tabuliach návštevníci nájdu v skratke niečo o histórii kostol v slovenskom, nemeckom, ako aj anglickom jazyku.

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart