Požehnané 98. narodeniny

Dňa 30. 3. 2014 sa naša spolusestra pani Anna Belicová z fílie Revúcka Lehota dožila svojho vzácneho životného jubilea 98 rokov života. Zástupcovia CZ ECAV Chyžné jej zablahoželali na službách Božích.

Anna Belicová alebo teta Belicová, či naša starká, ako ju familiárne oslovujeme v našom cirkevnom zbore, je ženou, ktorá sa viery svojich predkov neochvejne pridŕžala po celý svoj život. Viera ju nesklamala, ale práve naopak, dodávala jej silu v ťažkých životných chvíľach. Vzácne Božie posolstvo si nenechala pre seba, ale odovzdala ďalej svojim deťom, vnúčatám, pravnúčatám. Je nám vzácna svojou dobrou povahou, úsmevom a povzbudivým slovom, ktorým vždy človeka privíta. Pán Boh stojí pevne pri nej, ako to i sama vyznáva, lebo vo vysokom veku 98 rokoch života by mohla byť príkladom pre mnohých, pretože ešte stále sa môžeme tešiť z jej prítomnosti i na službách Božích! Veľmi rada si ešte stále sama číta Božie slovo, spieva piesne a vysiela vrúcne modlitby k Bohu.

V mene predsedníctva Cirkevného zboru ECAV Chyžné prajeme našej milej oslávenkyni veľa Božieho požehnania, sily a radosti v kruhu svojich najbližších, ale aj v rodine cirkevného zboru.

Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Žalm 23

Emília Völgyiová, ev. farárka, CZ Chyžné | 3.4.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart