Posviacka obnoveného chrámu v Chmeľove

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 20. 9. 2015 počas slávnostných služieb Božích brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol posvätil obnovené časti Evanjelického chrámu Božieho v Chmeľove.

„Aj prvý vzdych, spev veleby, sŕdc obeť v tomto chráme, Tebe, Panovník na nebi, s radosťou prinášame! Tys túžil ramená, žiar živil horlenia, pomáhal nám bremená niesť, Tebe sláva, chvála a česť!“ Aj slová tejto piesne z nášho Evanjelického spevníka odzneli ako prejav radosti, vďaky, no i veľkej pokory v Evanjelickom chráme Božom v Chmeľove.

Počas slávnostných služieb Božích brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol posvätil obnovené časti nášho chrámu, predovšetkým neskorobarokový oltár pochádzajúci z druhej polovice 18. storočia. Tento oltár patrí svojou architektonickou kompozíciou a rezbárskou výzdobou k pomerne netradičným protestantským oltárom. V troch výklenkoch stoja sochy vzkrieseného Krista a po Jeho bokoch apoštolov Petra a Pavla. Nad sochou Pána Ježiša sa nachádza plastika Baránka Božieho, ktorý stráži knihu zapečatenú siedmimi pečaťami. Rezbársku výzdobu dopĺňajú plastiky dvoch trúbiacich anjelov a dvoch anjelov štítonosičov.

V rámci služieb Božích vystúpili so svojím programom aj deti z nedeľnej besiedky, mládež a svojím nádherným spevom nás potešil aj spevokol.

Zároveň boli odovzdané pozdravy hostí, ako aj tých, ktorí sa nemohli na slávnostných službách Božích zúčastniť. Súčasťou slávnosti bolo i odhalenie pamätnej tabule so zoznamom kňazov, ktorí doteraz pôsobili v našom cirkevnom zbore.

Na záver brat biskup spolu s ostatnými hosťami, zasadil strom reformácie ako pamiatku tejto významnej udalosti.

Vďaka Pánu Bohu sme zdedili prekrásny chrám, ktorý bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, a je našou túžbou zachovať ho aj pre ďalšie generácie. Je pred nami ešte mnoho práce, no práve tento náš obnovený oltár, menza či kazateľnica je pre nás povzbudením, že Pán Boh v príhodný čas, tak ako sme to vyznávali slovami piesne, dá aj silu, otvorí srdcia ľudí a aj požehná. Preto „Chváľte Hospodina všetky národy! A velebte Ho všetci ľudia! Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja!“ (Ž 117)

Jana Kaňuchová, členka VMV  | 2.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart