Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

Evanjelický chrám Boží v Púchove sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom pohrebnej rozlúčky so sestrou Boženou Marcinovou, rod. Pajtášovou, ktorá slúžila svojimi darmi takmer 21 rokov v CZ ECAV Košeca a 20 rokov v SED Košeca.

Sestra Božena Marcinová bola rodáčka z púchovskej doliny, z Mestečka (CZ Záriečie). Do večnosti bola odvolaná vo veku 86 rokov po mnohom utrpení, obklopená príkladnou starostlivosťou najbližších, priateľov z košeckej diakonie, zdravotníckeho personálu NsP v Považskej Bystrici a brata farára Mgr. Petra Faboka. Táto skromná, pracovitá a obetavá žena slúžila svojimi darmi popri svojom synovi Ľubomírovi Marcinovi, teraz zborovému diakonovi CZ Považská Bystrica a správcovi SED Košeca, v CZ Košeca a SED Košeca. Ocenili to stovky veriacich, ktorí zaplnili púchovský evanjelický chrám Boží, ale aj dve desiatky kňazov z evanjelickej i rímskokatolíckej cirkvi.

Kazateľom slova Božieho bol brat farár ThDr. Dušan Tóth z Kanady, ktorý kázal na text z Knihy prísloví 31, 10, 26, 29 - 31. Slová odobierky, uznania a vďaky zazneli z úst bývalého seniora Turčianskeho seniorátu Mgr. Jozefa Havrilu. Diakonickú službu zosnulej priblížil emeritný generálny biskup prof. ThDr. Július Filo. Brat farár Mgr. Jozef Pacek tlmočil aj potešujúce slová dlhoročného priateľa rodiny br. farára Johannesa Hillgera z Lutherovho mesta Wittenbergu. Za rímskokatolíckych duchovných sa prihovoril Mgr. Miroslav Martiš a ThDr. Jozef Bagin zo Žiliny. Za CZ Košeca sa rozlúčil administrátor zboru Mgr. Miroslav Eštok, za považskobystrický CZ PhDr. Ľubica Juríčková, ktorá predniesla i báseň od Danice Kvapulinskej. So zosnulou sa rozlúčili aj zástupcovia Obce Košeca, vedenie a zamestnanci SED Košeca i pracovníci z Ústredia Evanjelickej diakonie v Bratislave. Zaspieval mužský spevácky zbor RKC z Púchova. Na záver zaznela hymna SED Košeca (zložil M. Kraus, ev. kňaz a básnik); so sprievodom trúbky a huslí spieval a na organe hral Dr. Martin Melišík.

Telesné ostatky sestry Marcinovej na mestskom cintoríne v Púchove prežehnal emeritný generálny biskup prof. ThDr. J. Filo a v nádeji života večného boli uložené do rodinnej hrobky po boku jej manžela Štefana Marcinu. Pamiatka a služba zosnulej spolusestry Boženy Marcinovej nech zostane požehnaná.

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 24.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart