Novoročné stretnutie evanjelických duchovných, primátorov a starostov

V piatok 9. januára 2015 popoludní sa v Dvorane Starého kolégia v Prešove stretlo cca 70 evanjelických duchovných, primátorov a starostov Východného dištriktu.

Myšlienkou psychológa Ivana Štúra, že „najväčšou potrebou človeka je človek“, otvoril Ján Brozman, dozorca Východného dištriktu (VD), novoročné stretnutie evanjelických primátorov a starostov. Väčšinu z nich sprevádzali bratia farári a sestry farárky z cirkevných zborov pôsobiacich v rámci ich mesta či obce. Veď spolu stoja, ako podčiarkol J. Brozman, sám starosta v Drienovskej Novej Vsi, „v službe Bohu a ľuďom“.

Stretnutie, na ktorom malo svoje zastúpenie všetkých šesť seniorátov VD, otvoril duchovným príhovorom biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Skutočnosť, že zástupcovia miest a obcí prijali pozvanie Biskupského úradu VD, vníma ako znamenie toho, že ich cirkev im nie je ľahostajná. Je presvedčený o tom, že ak očakávame pozitívne zmeny, musíme na príklade matky Terezy začať od seba: „Zmeny nepadajú ako darček z neba, sú výsledkom premeny v nás. Ak nechceme, aby bola v spoločnosti korupcia, nenapomáhajme jej. Ak chceme, aby sa nekradlo, nekradnime. Ak chceme, aby nás mali radi, milujme. Tak, ako hovorí Ježiš: Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte aj vy im.“

Samotný program pozostával z prednáškových blokov, ktoré sa týkali možností spolupráce predstaviteľov samosprávy a cirkevného zboru v štyroch oblastiach: využitia dotácií na výstavbu obecných nájomných bytov, v sociálnej a školskej oblasti a v práci s rómskou komunitou:

- Viliam Čech, ktorý je sám majiteľom stavebnej firmy, sa podelil o informácie a skúsenosti, akou formou môže mesto alebo obec realizovať zámer výstavby nájomných bytov, koľko peňazí na to potrebuje, odkiaľ a v akej výške môže získať dotáciu.

- O možnostiach spolupráce samosprávy s cirkvou v sociálnej oblasti prednášal Martin Škarupa, farár v Hanušovciach, kde pri cirkevnom zbore pôsobila nezisková organizácia Kodrant, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Hľadal riešenia pomoci imobilným ľuďom v podobe opatrovateľskej, ošetrovateľskej a návštevnej služby.

- V referáte Evanjelické školstvo a samospráva tajomník pre školstvo VD Miroslav Čurlík ponúkol spoločné východiská pri podpore vzdelávania detí a mládeže.

- O praktických skúsenostiach spolupráce cirkvi a samosprávy v oblasti rómskej otázky hovorila Monika Beňová, farárka v Rankovciach, kde sa miestny evanjelický cirkevný zbor dlhodobo venuje aj rómskej misii.

Po diskusii k referátom, modlitbe a požehnaní program ukončila spoločná novoročná recepcia. Celkovú atmosféru novoročného podujatia umocnili hudobné vstupy pedagógov a žiakov Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach, detašované pracovisko Bardejov, pod vedením Vladimíra Kmeťa.

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia@vychodnydistrikt.sk  | 14.1.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart