Nedeľa plná spomienok v Blatnici

V poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti 26. novembra 2017, sa v blatnickom chráme Božom konali služby Božie, na ktorých sa zúčastnili vzácni hostia – rodáci z Blatnice i z fílií Karlová a Laskár.

Všetci, ktorých v tento deň naše zvony volali do chrámu Božieho, vytvorili spoločenstvo bratov a sestier, ktorí boli jedno srdce a jedna duša. Mnohí hostia pricestovali z ďalekých kútov Slovenska a Moravy. Na službách Božích vládla neopakovateľná atmosféra, veď niektorí z nich neboli v našej dedinke ani v chráme Božom viac desaťročí.

Úprimnými slovami pozdravil našich rodákov zborový dozorca Peter Špánik a sestra Mária Líšková predniesla báseň o domove. Medzi prítomnými bol aj brat farár Ondrej Rišiaň, náš rodák, ktorý poslúžil liturgiou. Domáci brat farár Tomáš German veriacich upútal kázňou slova Božieho na text Žid 10, 24, ktorá sa hlboko zapísala do každého srdca. Slávnostné služby Božie, v rámci ktorých bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej, v každom zanechali hlboký dojem. K radostnej atmosfére prispel i domáci spevokol piesňou o rodnej Blatnici.

Srdečnými slovami rodákov pozdravila starostka obce Ivica Súkeníková. Z radov presbyterov sestra Anna Tomišová poďakovala domácim veriacim za usporiadanie tejto výnimočnej slávnosti.

Danka Sumková vyslovila úprimné poďakovanie cirkevnému zboru a vyjadrila za všetkých 60 prítomných rodákov radosť nad tým, že sme uskutočnili takéto stretnutie a oni mali možnosť spomínať na svoje rodisko a svoj chrám a počúvaním Božieho slova, spevom, modlitbami a pristúpením k stolu Pánovmu osláviť Pána Boha. S vďakou odovzdala iniciátorom podujatia kvety a milé darčeky. Z chrámu Božieho sme sa presunuli k prestretým stolom, ktoré pripravila naša sestra Blažka Géryková. Každý hosť predstavil seba i svojich predkov. Slzy vďačnosti vypadli z očí prítomných pri spomínaní na svojich blízkych, ktorí budovali náš zbor a náš chrám. Boli to naozaj úprimné spomienky. Mnohí sa zamysleli nad tým, ako využívali čas odchodu z rodnej dediny. Prejavili aj svoju hrdosť na to, že sú príslušníkmi evanjelickej cirkvi, ktorá vznikla vďaka Dr. Martinovi Lutherovi.

Na všetkých hlboko zapôsobili verše o Blatnici, ktoré nám zanechal spisovateľ Vincent Šikula, v podaní Elenky Pakánovej.

Naša výnimočná slávnosť bola vyvrcholením reformačných slávností v našom cirkevnom zbore. Rozchádzali sme sa naplnení vďačnosťou a túžbou, aby náš chrám neslúžil ako múzeum, ale aby bol naďalej symbolom skaly vekov a hradom prepevným.

Milka Lučanská, CZ ECAV Blatnica | 25.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart