Návšteva generálneho biskupa v Žiline

Prvá pôstna nedeľa 22. februára 2015 sa v Žiline začala vzácne a požehnane. Na službách Božích sme privítali vzácneho hosťa: brat generálny biskup Miloš Klátik prijal pozvanie cirkevného zboru a prišiel nás povzbudiť zvesťou slova Božieho.

Po privítaní zborovým farárom, seniorom Turčianskeho seniorátu Mariánom Kaňuchom, nasledovala recitácia pôstnej básne Pane, zmiluj sa v podaní sestry presbyterky Majky Vitkovskej. Potom zaspieval zborový spevokol pod vedením sestry kantorky Ľudky Fraňovej pieseň Bol si tam? Po piesni už služby Božie pokračovali podľa klasického liturgického poriadku.

Brat generálny biskup zborové zhromaždenie oslovil slovami: „Pán Ježiš Kristus v citovanom texte hovoril, že musí ísť do Jeruzalema. Počas pôstu, ktorý sa práve začína, chceme na tejto ceste kráčať s Ním. Nie je to ľahké, pretože na konci tejto cesty je kríž. Kríž Kristov bol už v apoštolskej dobe pre Židov pohoršením a pre pohanov bláznovstvom – a podobne je to aj dnes. Ľudia, ktorí sú presvedčení, že nepotrebujú ukrižovaného Ježiša Krista, však žijú v sebaklame. Pre kresťanov je zvesť o kríži mocou Božou na spasenie (K 1, 18).“ Pripomenul, že Pán Boh vie, komu aký kríž prospeje, aby pod jeho ťarchou nepadal, ale sa duchovne zdokonaľoval a rástol.

Po kázni slova Božieho zaznela ešte dôležitá informácia pre cirkevný zbor o aktuálne prebiehajúcom zápise do novovznikajúcej Evanjelickej materskej školy v Žiline.

Po skončení služieb Božích v zborovej sieni pokračovalo spoločné dopoludnie milou prezentáciou kníh brata biskupa, a to publikácie V Tvojej ruke sú naše časy a monografie o Ľudovítovi Štúrovi, ktorá bola vydaná pri 200. výročí jeho narodenia. Po krátkej prezentácii kníh sa ešte konala zaujímavá diskusia medzi členmi cirkevného zboru a bratom generálnym biskupom k rôznym aktuálnym témam zo života cirkvi a spoločnosti.

Pred obedom sme sa spoločne s bratom biskupom zastavili pri soche Ľudovíta Štúra v parku na Bôriku.

Marián Kaňuch, zborový farár, senior TUS | 27.2.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart