Konfirmácia detí a zlatá konfirmácia v Príbovciach

V Ev. kostole a. v. v Príbovciach na Sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi. Na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa jubilujúci konfirmandi stretli 18. júna 2017.

Konfirmandov (šesť dievčat a päť chlapcov) do slávnostne vyzdobeného chrámu priviedol zborový farár Marek Szabó. V kázni slova Božieho sa v tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie prihovoril ku konfirmovanej mládeži, ako aj k ich rodičom. Po dôkladnom preskúšaní z konfirmačného učiva a po zložení konfirmačného sľubu sa konfirmandi stali dospelými členmi cirkevného zboru. Ako doklad o konfirmácii dostali „Rozpomienku na konfirmáciu“, na ktorej je napísaný priliehavý citát z Písma svätého, dátum krstu a konfirmácie. Konfirmandi zároveň po prvý raz prijali sviatosť Večere Pánovej a stali sa novými členmi CZ ECAV Príbovce. Počas konfirmácie zaspieval zborový spevokol pod vedením Lucie Dobošovej.

■ ■ ■

Na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ Sa po 50-ich rokoch sa jubilujúci konfirmandi stretli 18. 6. 2017. Tradícia „Zlatej konfirmácie“ sa v ECAV Príbovce sa traduje od roku 2005, keď ju založil vtedajší zborový farár Ľudovít Hroboň. Dňa 28. 5. 1967 pristúpilo pred oltár v chráme Božom v Príbovciach tridsaťjeden detí, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu. Dnes sa na tejto slávnosti stretli iba štrnásti z nich: sedem žien a sedem mužov. Niektorí sa nemohli na tejto slávnosti zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov, niektorí už odišli do večnosti.

Slávnostné služby Božie mala zborová farárka Zuzana Szaboóvá. Po jej príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánu Ježišovi a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. K jubilujúcim konfirmandom sa prihovoril aj zborová poddozorkyňa Andrea Vybošťoková.

Všetkých prítomných povzbudil a ako vždy aj potešil svojím spevom zborový spevokol a detský spevokol „Soľničky zeme“ pod vedením Lucie Dobošovej. Po speve nasledovala sviatosť Večere Pánovej, ktorú prijímali konfirmandi spolu so svojimi rodinami a blízkymi. Po skončení služieb Božích sa účastníci stretli pri spoločnom obede, káve a zákuskoch, kde spomínali na mladé časy a rozprávali, čo zažili počas tých 50-tich rokov.

Na záver sa jubilujúci konfirmandi zišli na miestom cintoríne pri hrobe pána farára Jána Chalupku (19. 11 1912 - 9. 9. 2002), kde mu požili na hrob kvety a zapálili sviečky. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil.

Sme Pánu Bohu vďační, že sme našim veriacim mohli usporiadať takúto peknú nedeľu.

Ľubomír Žila, CZ ECAV, Príbovce  | 20.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart