Inštalácia zborovej farárky v CZ ECAV Gemerská Poloma

Predpôstna nedeľa 11. február 2018 sa do kroniky CZ ECAV Gemerská Poloma zapíše veľkými písmenami ako požehnaný deň konania slávnosti inštalácie novej zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej.

Tešíme sa nielen my, členovia cirkevného zboru, ale − ako to zdôraznil aj brat administrátor seniora Mgr. Radovan Gdovin − je to veľká radosť i pre celý náš seniorát, nakoľko inštalácia zborového farára nie je každodennou udalosťou. Veď po roku, počas ktorého bola kňazská stanica v Gemerskej Polome uprázdnená, máme, ďakujúc Pánu Bohu, v našom zbore možnosť privítať mladú sestru farárku.

Pozvanie na slávnostné služby Božie na Predpôstnu nedeľu prijali okrem domácich i zástupcovia administrovaného CZ z Rožňavského Bystrého, zástupcovia z CZ Bardejov s velebnou sestrou farárkou Mgr. Annou Velebírovou, vedenie Gemerského seniorátu – brat administrátor seniora Mgr. Radovan Gdovin a brat seniorálny dozorca Ing. Ján Štefan –, brat doc. František Ábel, PhD., z EBF UK, ako i velební bratia farári a sestry farárky z nášho seniorátu, sestra farárka Mgr. Janka Maťová, pôsobiaca dlhé roky v cirkevnom zbore ako zborová farárka, starosta obce Ing. Miroslav Michalka spoločne so svojou zástupkyňou PhDr. Ivanou Antalovou, časť krojovanej skupiny z FS Dolina, rodina, priatelia, spolužiaci a známi sestry farárky.

V úvode všetkých pozdravil a privítal brat zástupca dozorcu Ján Očkaik. S charakterom a tematickým obsahom nedele veriacich oboznámil brat doc. František Ábel, PhD. Liturgiou poslúžili velební bratia farári a sestry farárky, menovite Mgr. Radovan Gdovin, Mgr. Martina Gdovinová, Mgr. Dušan Hrivnak, Mgr. Adriana Hrivnakova, Mgr. Michal Meliško, Mgr. Radim Pačmár a Mgr. Soňa Pichnarčíková.

Slávnostný akt inštalácie vykonal brat administrátor seniora Mgr. Radovan Gdovin, ktorý sestru farárku povzbudil, aby sa vo svojej službe, ako aj vo svojom živote nechala viesť dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom, a to na základe slov z proroka Izaiáša 48, 17.

Zvesťou slova Božieho na biblický text známy ako Hymna lásky (1K 13) poslúžil brat doc. František Ábel, PhD. Program slávnosti obohatil domáci spevokol piesňou „Pane, prúdom požehnania“ a sestra farárka Mgr. Soňa Pichnarčíková spevom a hrou na gitare. Odzneli príhovory predstaviteľov cirkevného zboru, seniorátu, domáceho cirkevného zboru sestry farárky, administrovaného cirkevného zboru, starostu obce, spolužiakov a priateľov. Potom sa novoinštalovaná sestra farárka tiež krátko prihovorila a poďakovala všetkým tým, ktorí doteraz formovali jej život. Aj my, členovia cirkevného zboru, chceme poďakovať Pánu Bohu za to, že kroky sestry farárky nasmeroval práve k nám. Pre pôsobenie našej sestry farárky v cirkevnom zbore vyprosujeme od Pána hojnosť Jeho požehnania a v práci na Jeho vinici prajeme pevné zdravie, veľa síl a spokojnosti. Nech sám Pán Boh žehná jej kroky.

„Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela: Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.“ Iz 48, 17

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 26.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart