Inštalácia zborového farára v Giraltovciach

Požehnaným a radostným dňom bol pre našu evanjelickú cirkev 23. november 2014, keď sa v Giraltovciach konala inštalácia zborového farára Mgr. Martina Fečka, a zároveň sme si pripomínali 360. výročie posvätenia Božieho chrámu.

Evanjelický kostol v Giraltovciach sa spomína v roku 1650. Postaviť ho dal Ján Semsey. Dokončený bol v roku 1654, keď bol aj posvätený. V Giraltovciach až do súčasnosti pôsobilo 20 kňazov. Mnohí z nich svojou duchovnou činnosťou presiahli hranice nášho regiónu a patria medzi našich národných dejateľov.

K evanjelickej cirkvi odjakživa patrila kultúra, ktorá mala vždy kvalitnú úroveň. Aj inštalácia nášho zborového farára bola obohatená bohatým duchovným programom. Po úvodnej piesni Haleluja v podaní domáce spevokolu poslúžili detí z detských služieb Božích. Inštalácia zborového farára nie je každodennou udalosťou, je to deň oddelený, slávnostný a v tomto duchu sa niesli celé služby Božie.

Slávnostný akt inštalácie vykonal Mgr. Ján Velebír, senior ŠZS. Pripomenul nám, že máme žiť v našom cirkevnom spoločenstve ako bratia a sestry, pomáhať si navzájom, a tak spolu žiť život viery. Brata farára Martina Fečka povzbudil, aby sa vo svojej službe, ako aj vo svojom živote nechal viesť dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom.

Kázeň na slávnostných službách Božích mal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol. Vo svojej zvesti slova Božieho nás nabádal, aby sme svoj zbor spoločne budovali a boli vzorom ostatným vo viere, v láske a nádeji. Lebo všetci potrebujeme zmierenie s Bohom a ľuďmi a to dosiahneme na Bohoslužbe. Iba tam prichádza pokoj a požehnanie, duchovné dary, ktoré sú nezaplatiteľné.

Medzi hosťami boli aj mnohí bratia a sestry v duchovnej službe, ktorí poslúžili Božím slovom a modlitbami. V programe vystúpili aj spevokoly z cirkevných zborov z Vyšného Žipova a zo Spišskej Belej. Bol to radostný deň, všetci sme sa tešili a usmievali, Pán bol s nami a to. čo sme zažili a načerpali v tento požehnaný deň, bude v nás ešte dlho rezonovať.

Boh si povoláva, koho chce, no nepovoláva si na okamih, ale na celý život. Byť farárom je osobné povolanie. Znamená slúžiť, pomáhať, niečo lepšie dať tomuto svetu a svedčiť o radostnej zvesti – evanjeliu. Je to náročná a ťažká služba, služba blížnym, ktorá robí život krásnym a zmysluplným. Kto objaví tajomstvo tejto krásy, službe sa odovzdá celý. A to je údel kazateľa slova Božieho slova: žiť s Bohom, slúžiť blížnym a byť vždy pripravený vystrieť pomocnú ruku.

Inštalácia zborového farára znamená aj zodpovednosť za zverený zbor, za celé spoločenstvo ľudí, ktorí sa k nemu hlásia. V tejto neľahkej duchovnej službe prajeme nášmu novému kazateľovi Mgr. Martinovi Fečkovi veľa síl, pevné zdravie a nech Boh žehná jeho kroky, aby ešte dlho mohol pracovať pre jeho cirkev.

Halejuja! Požehnaný deň!

Foto: Ladislav Lukáč

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.11.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart