Dve okrúhle výročia vo Vranove nad Topľou

Jubilejné 500. výročie reformácie si vranovskí veriaci zvlášť intenzívne pripomínali počas septembra a októbra. V nedeľu 19. novembra 2017 si pripomenuli 20. výročia posviacky Chrámu Ducha Svätého vo Vranove.

V mesiaci september a október sa na službách Božích venovali niektorým hlavným reformačným témam, ktoré vyvrcholili počas Reformačných zborových dní v dňoch 20. – 22. októbra. V rámci nich si pozreli film Luther aj s historickým výkladom. V sobotu zborová mládež pripravila misijný večer, kde na tému „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo“ prednášal a Božie slovo zvestoval košický farár Stanislav Kocka. Počas večera prvýkrát účinkovala novozaložená hudobná mládežnícka skupina.

V nedeľu na reformačných službách Božích kázal domáci farár Martin Vargovčák, ktorý spolu s manželkou, sestrou farárkou pripravil pásmo, približujúce historické pozadie Lutherovho vystúpenia proti odpustkom a nasledujúce reformačné hnutie s dôrazom na súčasnosť. V programe účinkovali dospelí aj mládežníci zo zboru, v ich podaní odznela pozoruhodná báseň od Martina Rázusa Vidiny a domáci chrámový spevokol Ducha Svätého zaspieval upravenú Luterovu pieseň „Zachovaj nás v svojom slove“.
K tejto udalosti pripravili sestry zo zboru na tvorivých dielňach upomienkové predmety v podobe „Lutherových ruží“, výzdobu chrámu a nové oltárne červené rúcho s nápisom „Hrad prepevný je Pán Boh náš“.

Slávnostná atmosféra v cirkevnom zbore pokračovala pri príprave slávenia 20. výročia posviacky Chrámu Ducha Svätého, ktoré si veriaci vo Vranove pripomenuli v nedeľu 19. novembra na slávnostných službách Božích.

Vo svojich spomienkach sa vrátili do roku 1997, keď na základoch pôvodného kostola, ktorý bol postavený v roku 1936, vyrástol nový, výrazne rozšírený chrám s názvom Chrám Ducha Svätého.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku Július Filo, ktorého v úvode privítala dozorkyňa zboru Helena Madurová. Slávnosť obohatil aj domáci chrámový spevokol, mládežnícka hudobná skupina a dychový kvintet súboru Východniari. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnil primátor mesta Ján Ragan, dekani rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi z mesta – Štefan Albičuk a Richard Harvilko, duchovní z okolitých cirkevných zborov a početná evanjelická pospolitosť z blízkeho a vzdialenejšieho okolia.

Dejiny cirkevného zboru zarezonovali v slovách domáceho farára Martina Vargovčáka, históriu výstavby chrámu priblížil bývalý zborový farár Slavomír Gallo, ktorý počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o toto výnimočné duchovné dielo.

Za prácu mnohým členom zo zboru na poli vinice Pánovej a dôstojné priestory, ktoré boli vytvorené pre cirkevný život poďakovali domáci kňazi Martin a Kristína Vargovčákovci, ktorí vyslovili túžbu, aby sa vranovskí evanjelici naďalej budovali v chrám Ducha Svätého.

Martin Vargovčák, Jozef Švarbalík, CZ ECAV Vranov n/T | 23.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart