Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Renesancia spovede – to bola nosná téma Dištriktuálnej pastorálnej konferencie Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 8. novembra 2016 v Novom Smokovci.

Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu, v úvodnej pobožnosti zdôraznil, že hovoriť o osobnej spovedi a zmierení v evanjelickom prostredí nie je jednoduché, nakoľko si mnohí slovo „spoveď“ spájajú s katolíckou cirkvou. No je spoveď skutočne rozlišovacím znamením medzi katolíckou a evanjelickou konfesiou? Môže byť v evanjelickej cirkvi prekonanou záležitosťou, keď ju sám Dr. Martin Luther nezrušil, ale ponechal v platnosti?

Hlavný rečník pastorálnej konferencie Peter Zimmerling, ktorý pôsobí na Inštitúte praktickej teológie na univerzite v Lipsku (Nemecko), sa tejto téme venuje vo svojej knihe Studienbuch Beichte (Učebnica spovede). Tak v knihe, ako aj vo svojich prednáškach v Novom Smokovci položil otázku, či sa z evanjelického učenia o ospravedlnení nestala iba evanjelická ideológia, ak veriacim chýba praktická túžba po zmierení v spovedi.

Biskup S. Sabol je presvedčený, že ide o vážne slová, ktoré nás vyzývajú, „aby sa to, čo vo viere vyznávame, stávalo súčasťou nášho bežného života“. S. Sabol: „Zaoberať sa spoveďou v dnešnej dobe má význam, lebo aj dnes platí, že Božia armáda – cirkev postupuje dopredu iba na kolenách. Spoveď pomáha dnešnému postmodernému človeku orientovanému na výkon spoznať seba samého vo svojich ľudských limitoch, a tak mu pomáha nájsť Bohom darovanú sebahodnotu. Preto dnešná doba pozýva dušpastierov k intenzívnejšej pastorálnej činnosti, ktorej centrom je spoveď, hoci nemyslíme pritom hneď na jej liturgickú podobu.“

Profesor Peter Zimmerling v dvoch prednáškových blokoch objasnil rôzne aspekty spovede, jej spoločensko-pedagogickú úlohu, predstavil jej staré aj nové formy a poukázal na nutnú spoluprácu duchovnej starostlivosti a terapie. Venoval sa aj spovednej praxi: kedy, komu, kde a ako sa spovedať. Neobišiel ani úskalia, ktoré so spoveďou súvisia.

S účastníkmi pastorálnej konferencie sa profesor Zimmerling podelil i o svoju vlastnú skúsenosť, ktorá mala zásadný vplyv na jeho duchovný život: „Osobná spoveď sa momentálne v evanjelických kruhoch už takmer vôbec nepraktizuje. Mnohým evanjelickým kresťanom dokonca nie je vôbec známa. Preto mi to pripadalo neobvyklé, keď som bol už na začiatku môjho štúdia teológie oboznámený so spoveďou. Starší luteránsky farár vo mne vzbudil prianie po duchovnej starostlivosti a spovedi. Všimol som si, že k nemu chodievali najrôznejší ľudia, aby sa u neho vyspovedali. Neskôr som mohol hlavne počas mojej činnosti farára v evanjelickej komunite zažiť rôznorodé praktické skúsenosti na strane spovedajúceho sa, ako aj spovedníka.“

Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu uzavrel Ľubomír Batka, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, analýzou a komentárom k Vyhláseniu ECAV o manželstve a rodine, ako ho prijala synoda na Myjave v júni 2013. Prednáška a následná diskusia artikulovala rozdiely medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom, nakoľko ide o aktuálnu spoločenskú tému.

Na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii sa zúčastnilo asi 120 duchovných zo všetkých seniorátov Východného dištriktu. Dekan Ľ. Batka využil túto príležitosť na to, aby ich osobne pozval na medzinárodné vedecké sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku (12. – 15. septembra 2017), ktoré bude z historického a teologického hľadiska skúmať dopad reformácie na duchovný, kultúrny, spoločenský a umelecký rozvoj Slovenska.

Emília Mihočová-Kmecová, tajomníčka pre misiu VD ECAV, misia(at)vdecav.sk | 11.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart