Cena mesta Považská Bystrica

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzala z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica za neúnavnú dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť a rozvoj duchovných hodnô.

Okresné mesto Považská Bystrica každoročne organizuje Dni mesta, ktoré patria k najvýznamnejším kultúrnym a spoločenským podujatiam. Tohtoročný 17. jún bol výnimočný. Konal sa totiž v znamení 70. výročia udelenia štatútu mesta Považská Bystrica a stal sa svedkom významnej udalosti: Oceňovanie osobností, ktoré svojím životným dielom výrazne prispeli k rozvoju a povzneseniu mesta. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili aj hostia z partnerských miest z Poľska, Litvy, Ruska a Česka, členovia mestského zastupiteľstva , zástupcovia kultúrnych a verejných inštitúcií z mesta i kraja, príbuzní oceňovaných a veriaci z CZ ECAV v Považskej Bystrici i zo Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci. Na úvod slávnostného aktu odznela hudobná vložka - sólo spev nábožnej piesne „Noví-čistí“ v podaní žiačky ZUŠ z Považskej Bystrice Renáty Činčalovej. Nasledoval príhovor primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa, kde vyzdvihol oceňovaných, ktorých pozitívne vnímame nielen v okresnom meste Považská Bystrica, ale výsledkami svojej práce a služby mesto preslávili v rámci Slovenska, ba i v zahraničí. Po predstavení ich života a diela sa ocenení zapísali do Pamätnej knihy mesta Považská Bystrica.

Program pokračoval slávnostnou recepciou v hoteli Študent, kde nechýbali rodinní príslušníci, predsedníctvo CZ ECAV v Považskej Bystrici, ako aj vedenie košeckej diakonie.

V nedeľu 19. júna 2016 , na 4. nedeľu po Svätej Trojici, v rámci služieb Božích konaných v považskobystrickom evanjelickom kostole, našu obetavú a horlivú zborovú poddozorkyňu po ďakovnej modlitbe pozdravil brat administrátor Mgr. Peter Fabok. Následne sa ku gratulácii pripojilo celé bohoslužobné zhromaždenie.

Ľubomír Marcina, zborový diakon, CZ ECAV Považská Bystrica | 24.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart