70. výročie vzniku CZ ECAV Michalovce

V nedeľu 23. apríla 2017 v Evanjelickom chráme v Michalovciach sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, ktoré sa niesli v duchu biblického citátu: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“

V plne obsadenom chráme evanjelikmi z Pozdišoviec, Bracoviec, Krasnoviec, Lastomíra, Sobraniec, Veľkých Trakán, Čiernej nad Tisou a domácich sme povstaním zo svojich miest pozdravili za sprievodu organovej hudby sprievod duchovných vedených zborovým farárom Jánom Meňkym. Slávnostné zhromaždenie okrem domácich tvorili príbuzní, ktorí žijú v okolitých obciach a mestách bývalej pozdišovskej diaspory, väčšinou krstených a konfirmovaných v Pozdišovciach, a takých je dosť aj v našom cirkevnom zbore. Duchovnými hosťami boli Ján Bakalár z Prešova, Jaroslav Matys zo Spišskej Novej Vsi, Denisa Vargová z Pozdišoviec, farárky pochádzajúce z nášho zboru: Viktória Lisáková, seniorka RIS, z Rimavskej Soboty, Oľga Magurová-Kaňuchová zo Žiliny, Anna Debnárová-Balogová, farárka na GBÚ, a študentka teológie Zuzana Chocholová, ako i maďarský misijný kňaz z Tokaja brat Gerlay. Našimi vzácnymi hosťami boli aj primátor Michaloviec Viliam Záhorčák, vedúci úradu Zdenko Vasiľ, ako i poslanec NR SR Emil Ďurovčík a Ján Ďurovčík z mestského zastupiteľstva, horliví členovia nášho cirkevného zboru.

Slávnostným kazateľom bol Ján Bakalár. Kázal na text z R 1, 16 −17 „Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo...“ Vyslovil vďaku Pánu Bohu za tých, ktorí sa zaslúžili o vznik zboru, i za tých, ktorí ho spravovali a spravujú. Povzbudením boli slová bývalého prvého riadne zvoleného kňaza zboru Ľudovíta Muntága, ktorý tu pôsobil vyše 34 rokov. Žije v Bratislave a pozvaniu na toto podujatie sa veľmi tešil, no nakoniec z vážnych dôvodov nemohol prísť, ale poslal písomný príhovor, ktorý nám prečítala Viktória Lisáková, seniorka RIS, jeho bývalá konfirmandka. Citujem: „V spomienkach si stále viem vybaviť udalosti prežité počas 34 rokov pôsobenia v Michalovciach a zvlášť aj na mnohé blízke a milé tváre v skromnom a milom kostolíku. Veľmi sa teším a som vďačný Pánu Bohu za milosť, že Vás, michalovských evanjelikov, pribudlo, že zbor potreboval väčší kostol a mohli ste ho aj vybudovať. Ako Váš bývalý duchovný pastier Vás srdečne pozdravujem a v duchu sa s Vami lúčim Božím slovom: Milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom (Jk 20). K posilňovaniu v nej nech Vám poslúži aj chrám Boží. Prosím Pána cirkvi, aby Vás v ňom bohato požehnal. Pokoj Vám.“

Potom zborový dozorca Július Peržeľ podal skrátenú správu o histórii a vzniku cirkevného zboru. Za hostí sa prihovoril primátor mesta Viliam Záhorčák. Spevácky zbor Peniél, posilnený spevákmi z Pozdišoviec, pod vedením dirigentky Kamily Chocholovej zaspieval tri zborové skladby. Maďarský hosť brat Gerlay s tlmočením sestry farárky Vargovej, pozdravil prítomných v mene maďarských evanjelikov. Ostatní duchovní poslúžili na službách Božích liturgiou.

Na záver služieb Božích sestra farárka Anna Debnárová z poverenia Predsedníctva ECAV na Slovensku odovzdala Pamätné medaily ECAV na Slovensku a ďakovné listy pri príležitosti 500. výročia reformácie bratom farárom Mgr. Jánovi Meňkymu, Mgr. Jaroslavovi Matysovi, zborovému dozorcovi Júliusovi Peržeľovi a kurátorovi Milanovi Magurovi. Zborový farár Ján Meňky pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia vzniku samostatného cirkevného zboru odovzdal ďakovné listy CZ ECAV Michalovce za dlhoročnú a obetavú službu sestrám Oľge Magurovej, Zuzane Peržeľovej a Gabriele Lisákovej.

Slávnostné služby Božie sme ukončili evanjelickou hymnou Hrad Prepevný. Podľa dobrého zvyku členky SEŽ nášho zboru pri východe z chrámu pohostili účastníkov slávnostných bohoslužieb domácimi koláčmi. V radostnej atmosfére, vzájomných pozdravoch príbuzných a známych sa skončilo slávnostné stretnutie evanjelikov v michalovskom chráme.

Pozvaní hostia na spoločnom obede pokračovali v družnej duchovnej pohode vo vzájomných rozhovoroch, ďakujúc Pánu Bohu za toto milé stretnutie, ktoré sa konalo v roku 500. výročia reformácie a bude povzbudením vo viere pri spomienke na udalosti našej histórie spred sedemdesiatich rokov.

Július Peržeľ, zborový dozorca, CZ ECAV Michalovce | 19.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart