230. výročie posvätenia chrámu Božieho v Gemerskej Polome

20. nedeľa po Svätej Trojici bola v Evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome oblečená do slávnostného rúcha. Pripomínali sme si pamiatku 230. výročia posvätenia nášho chrámu Božieho.

Boli to krásne narodeniny, na ktorých sme spomínali na časy, keď sa starci z našej dediny vydali na cestu do ďalekej Viedne k cisárovi, aby získali povolenie na stavbu nášho kostola. Bola to silná túžba, odvaha, ale hlavne viera, ktorá im pomohla získať povolenie, a my sa dnes tešíme, že máme kde hlavu skloniť, modliť sa a spievať na oslavu nášho Pána. Slávnostné služby Božie otvoril cirkevný spevokol piesňou Nedeľný zneje zvon a báseň z úst pani farárky ThDr. Zuzany Polákovej s názvom V tôni chrámu, ktorú zložila na túto slávnostnú príležitosť. Všetkých prítomných pozdravil, privítal a príhovor predniesol zástupca dozorcu brat Ján Očkaik. Na slávnosť boli pozvaní vzácni hostia, bratia farári a sestry farárky, ktorí pôsobili v našom zbore.

Návštevou nás poctili Mgr. Jozef Benka PhD., Mgr. Helena Benková, Mgr. Janka Maťová, Mgr. Miroslav Maťo, administrátor seniora Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin a administrátor CZ brat farár Mgr. Ján Gdovin, ako i poslanci obecného zastupiteľstva so starostom Ing. Miroslavom Michalkom.

Kázňou slova Božieho, z ktorej sa nám dostalo povzbudenia i potešenia, poslúžil pán farár Mgr. Jozef Benka, PhD. Po kázni zaspieval spevokol pieseň Viac bázne daj a potom už prišli na rad pozdravy hostí pre náš cirkevný zbor. S krásnymi piesňami a modlitbami sme prežili v našom chráme Božom slávnostné nedeľné dopoludnie a naše 230. výročie pamiatky posvätenia chrámu bolo dôstojnou oslavou a zážitkom pre všetkých prítomných.

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart