200. výročie posvätenia kostola v Poprade-Veľkej

Na sviatok Sv. Trojice 11. júna 2017 si evanjelici v Poprade-Veľkej pripomenuli 200. výročie posvätenia ich kostola Svätej Trojice. Slovo Božie zvestoval generálny biskup Miloš Klátik.

Oslava pamätného výročia sa začala službami Božími. Veriacich privítal zborový dozorca Viliam Fiedler a duchovnými piesňami domáci spevokol.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik veriacim pripomenul, že už 200 rokov sa v tomto chráme zvestuje slovo Božie a prisluhujú sviatosti. To má aj priamu súvislosť so službou farárov tohto cirkevného zboru, nielen počas 200 rokov. „Dnes len spomeniem že tohto roku uplynie 30 rokov, ako bol ordinovaný váš terajší brat farár Jozef Vereščak, ktorý v tomto cirkevnom zbore požehnane pôsobí 24 rokov (od 15. 6. 1993),“ uviedol. Zároveň mu vyslovil poďakovanie za jeho službu a prianie, aby ho Trojjediný Pán Boh aj naďalej viedol, ochraňoval a požehnával v tomto cirkevnom zbore, službe i rodine.

Na slávnostných službách Božích sa okrem farárov Jaroslava Matysa z CZ Spišská Nová Ves, Michala Findru z CZ Poprad a Ľubice Sobanskej z CZ Slovenská Ves zúčastnil aj primátor Popradu Jozef Švagerko. Veriacich v príhovore oslovil prianím, aby zveľaďovali a rozvíjali vzácne dedičstvo otcov a vieru a naďalej sa starali o Boží chrám. Domácemu farárovi J. Vereščakovi poďakoval za spoluprácu a zaželal mnoho šťastia, zdravia, Božieho požehnania a aby bol ešte dlhé roky duchovnou oporou všetkým veriacim.

Na kostol, ktorý navštevovala so svojimi rodičmi ako dieťa, si zaspomínala aj farárka Ľ. Sobanská, ktorá z Popradu-Veľkej pochádza. Poznamenala, že i jej mama brala vieru v Boha vážne, a tak ju každý deň videla, ako si číta Bibliu a modlí sa. Takisto k tomu viedla aj ich – deti. Vyznala, že je veľkým darom, že mohla byť od detstva vedená k živému Bohu a že viera a pravdy Božieho slova jej boli odmalička vštepované do srdca, a takýto pevný základ sa dá len ťažko vykoreniť. Hoci v živote musela bojovať s ťažkou chorobou či rôznym príkoriami, verila, že vo všetkom je Pán Boh prítomný a pomáha to zvládnuť. „Viera v Boha a v jeho nekonečnú lásku mi pomáha už mnoho rokov prekonávať nástrahy a prekážky každodenného života a priniesla mi veľa radosti, osobných skúseností a chvíľ, keď som pociťovala Jeho prítomnosť a zároveň ubezpečenie, že On nás nikdy neopustí a je pripravený pomôcť nám,“ dodala so slzami vďaky.

Riaditeľka popradskej pobočky Štátneho archívu v Spišskej Sobote Božena Malovcová potom veriacich oboznámila s históriou stavby Evanjelického kostola Svätej Trojice v Poprade-Veľkej.

Popoludní slávnosť pokračovala koncertom Belle Voice, kde sa účastníci mohli započúvať do skladieb J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Pucciniho a iných v podaní klaviristky Júlie Gejtákovej a operných spevákov Patrície Janečkovej a Titusza Tóbisza.

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST | 20.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart