< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Rozdelení, a predsa spolu – v Súľove...

V 20. nedeľu po Sv. Trojici 18. 10. 2015 si slávnostnými službami Božími pripomenuli 60. výročie odčlenenia CZ ECAV Súľov od Rajca. Kázňou poslúžil senior TUS Marián Kaňuch a programom žilinský spevokol. Zúčastnili sa i veriaci z Rajca a zo Žiliny.

 

Radoslav Ďurajka, CZ ECAV Súľov | 23.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie mužov a žien ŠZS

Vo Sveržove (CZ ECAV Zlaté) sa 27. 9. 2015 konalo seniorálne stretnutie mužov a žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Zúčastnilo sa na ňom asi 50 mužov, 300 žien a 10 detí, o ktoré sa starali dievčatá z besiedky CZ Prešov.

 

Anna Činčuráková Tipulová, kaplánka CZ Kuková, koordinátorka práce SEŽ ŠZS | 15.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie mamičiek ŠZS

Víkend 26. – 27. 9. 2015 bol pre Šarišsko-zemplínsky seniorát požehnaný, pretože sa počas neho konali dve veľké stretnutia. V sobotu popoludní 26. 9. 2015 to bolo seniorálne stretnutie mamičiek s témou „Deti a disciplína vo výchove, ktoré sa konalo na fare v Hanušovciach nad Topľou.

 

Anna Činčuráková Tipulová, kaplánka CZ Kuková, koordinátorka práce SEŽ ŠZS | 15.10.2015

viac

Z b o r o v ý d e ň v Gi r a l t o v ciach

„Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo Vám prikazujem.“ V zmysle týchto slov Jánovho evanjelia 15, 14 CZ ECAV Giraltovce pod vedením nášho farára Martina Fečka pripravil 11. októbra 2015 zborový deň. S radosťou sme u nás privítali aj bratov a sestry z CZ ECAV Spišská Belá s ich farárkou Evou Germanovou.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 13.10.2015

viac

Chrám Boží v Púchove

V nedeľu 27. septembra 2015 sme si pripomenuli pamiatku posvätenia nášho chrámu Božieho. Je to 135 rokov, čo generácie kresťanov prichádzajú na toto miesto počúvať Božie slovo, modliť sa.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 7.10.2015

viac

Zborový výlet CZ Soľ 2015

Každoročne sa v našom CZ konajú viaceré aktivity, ktoré majú posilniť našu osobnú vieru a utužiť spoločenstvo veriacich. Nemáme však túžbu stretávať sa iba s domácimi, ale chceme poznávať aj iné CZ. Túto túžbu už niekoľko rokov napĺňame formou zborových výletov. Tento rok sme cez víkend 26. − 27. 9. 2015 spoznávali okolie Myjavy.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 2.10.2015

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Chmeľove

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 20. 9. 2015 počas slávnostných služieb Božích brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol posvätil obnovené časti Evanjelického chrámu Božieho v Chmeľove.

 

Jana Kaňuchová, členka VMV  | 2.10.2015

viac

Neformálne stretnutie v Žiline

Na podnet predsedníctva Turčianskeho seniorátu sa 15. 9. 2015 uskutočnilo v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov. Cieľom bolo vytvoriť neformálne bratsko-sesterské priateľské spoločenstvo. Najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov sme sa chceli takýmto spôsobom poďakovať za ich oddanosť Pánu Bohu v službe pre cirkev.

 

Ján Beňuch, dozorca CZ ECAV Žilina, seniorálny dozorca TUS | 1.10.2015

viac

Zborové dni 2015 v Soli

Už tradične prelom augusta a septembra patrí v CZ ECAV Soľ zborovým dňom. Tento rok ich nosnou témou bol biblický verš: „Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; ony sa pominú, ale Ty zostávaš.“ (Žid 1, 10 – 11) Tieto slová sa niesli zborovými dňami 4. – 6. septembra 2015.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 17.9.2015

viac

Odhalenie pamätnej tabule Ondrejovi Šimekovi

Pred Obecným úradom v Batizovciach sa 29. augusta 2015 pri príležitosti 71. výročia SNP uskutočnil slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule evanjelickému farárovi Ondrejovi Šimekovi (1912 − 1996).

 

Mária Sýkorová, rod. Šimeková, Bratislava | 7.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart