Začína sa pôstne obdobie

V nedeľu 21. februára 2010, teda v 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové (quadragesimálne) pôstne obdobie. Znamená predovšetkým vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

Postenie – teda odriekanie istých pokrmov v určité dni – je v našej cirkvi dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia. Pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastného omylu a hriechu i nesprávnej cesty a nebezpečenstva nesprávnej situácie, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle Božieho slova.

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ:
1. Invocavit (Bude ma vzývať; podľa Ž 91, 15)
2. Reminiscere (Rozpomeň sa; podľa Ž 25, 6)
3. Oculi (Oči; podľa Ž 25, 15)
4. Leatere (Veseľte sa; podľa Iz 66, 10)
5. Smrtná – Iudica (Súď; podľa Ž 43, 1)
6. Kvetná – Palmarum (Palmová; podľa Mt 21, 8) – touto nedeľou sa začína Veľký alebo Tichý týždeň, ktorý je vyvrcholením pôstneho obdobia.

Počas Veľkého - Tichého týždňa si pripomíname:
• pamiatku ustanovenia sviatosti Večere Pánovej – Zelený štvrtok;
• pamiatku umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša Krista – Veľký piatok;
• deň hrobového odpočinku Ježiša Krista – Bielu sobotu.

Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou upratať si vo svojom vnútri a tak aj vo svojom živote. Liekom pre dušu je zároveň aj vďačnosť, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Apoštol Pavel nám radí: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie. (2K 7, 1)

-ok- | 17.2.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart