Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

(Bližšie a najaktuálnejšie informácie nájdete na stránke www.diakonia.sk.)

Evanjelická DIAKONIA (ďalej ED) zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí potrebujú pomoc a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED Evanjelickej cirkvi a. v.
(čl. 1 §2, ods. 1 Štatútu ED ECAV).

Z histórie

ED vznikla v roku 1931 ako Spolok slovenskej evanjelickej diakonie. Jeho úlohou bolo šíriť myšlienku diakonie, získavať členstvo a hmotné prostriedky, umožňovať výchovu a výcvik kandidátok diakonie. Išlo v podstate o ženskú diakoniu. Do roku 1949 sa diakonia úspešne rozvíjala v rôznych smeroch. V priebehu rokov 1952 – 1956 však došlo k jej nútenému rozpusteniu.

Až spoločensko-politickými zmenami po roku 1989 vznikol v cirkvi znovu priestor pre službu blížnym v rozsah, aký jej prislúcha. Následne Evanjelická cirkev augsburského vyznania v zmysle § 6, ods. 1, písm. h) zákona č. 108/1991 Zb. a ustanovenia čl. 30, ods. 1, písm. e) Ústavy ECAV na Slovensku a v znení zriaďovacej listiny ED ECAV ev. č. 4810/91 zo dňa 30. 11. 1991 zriadila Evanjelickú diakoniu ako účelové zariadenie ECAV s právnou subjektivitou. škola pre hluchoslepé deti v Červenici

Diakonia dnes

ED prešla od roku 1991 kvantitatívnym a kvalitatívnym rastom. Stala sa stabilnou súčasťou tretieho sektora v oblasti sociálnej pomoci, čo možno dokumentovať na konkrétnych príkladoch pomoci, a to od jednotlivcov cez regionálnu pomoc (napríklad pri povodniach) až po projekty medzinárodného charakteru (pomoc deťom postihnutých vojnou v Juhoslávii).

Ústredie

Ústredie zabezpečuje komplexný chod ED. Stará sa o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja vnútroštátne a zahraničné kontakty.

Strediská

Evanjelickej diakonii sa od roku 1991 s Božou pomocou podarilo vybudovať a sprevádzkovať nasledujúce zariadenia:

SED Banská Bystrica Domov detí, Horná 21
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých v Červenici
AGAPÉ - Ubytovacie a školiace stredisko - ZSätý Jur
SED SVETLO, Červenica
SED – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kšinná
SED Horné Saliby – Domov dôchodcov / Domov sociálnych služieb
SED Košeca
SED Hontianske Moravce – Domov / Penzión pre dôchodcov
SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
SED Sučany – Diakonické centrum Sučany
SED Trnava
SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre bezdomovcov
SED Horná Mičiná – Bét Shalom – Domov sociálnych služieb pre seniorov s denným pobytom
SED Vranov nad Topľou – Domov sociálnych služieb s denným pobytom
SED Slatina nad Bebravou – Prameň - Domov sociálnych služieb s denným pobytom, terénne a stacionárne sociálne služby
SED Veličná – Archa - Domov sociálnych služieb - práca so sociálne znevýhodnenými občanmi
SED Babiná - Domov sociálnych služieb s denným pobytom
SED Komárno - Domov sociálnych služieb s denným pobytom

* a ďalšie diakonické zariadenia pri cirkevných zboroch – aktuálne informácie nájdete na stránke www.diakonia.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart