PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

29. februára 2012 na Štatistickom úrade SR v Bratislave boli prezentované prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa na Slovensku vykonalo minulý rok.

Nás zaujímalo najviac to, ako dopadla štatistika náboženskej príslušnosti. I keď, samozrejme, budeme v komisiách (a nielen v komisiách, ale aj v orgánoch cirkvi na všetkých stupňoch jej správy) toto ešte podrobnejšie analyzovať, prvé výsledky hovoria, že oproti roku 2001 najväčší posun (nárast) nastal v skupine tých, ktorí sa rozhodli neuviesť svoju náboženskú príslušnosť. Uvádzanie tejto informácie nebolo záväzné a malo iba deklaratórny charakter, napriek tomu vyše 10 % obyvateľov (viac ako 410 tis. obyvateľov) a najmä nárast oproti 161-tisícom spred 10 rokov signalizuje určitý trend, na ktorý bude treba hľadať odpoveď.

Tých, ktorí výslovne uviedli, že sú bez akéhokoľvek vyznania, pribudlo za 10 rokov o niečo viac ako 28-tisíc, avšak celkový počet cez 725-tisíc obyvateľov bez vyznania je dostatočne veľkým misijným poľom pre všetky cirkvi. Skoro na trojnásobok narástol aj počet tých, ktorí sa hlásia k niektorej inej ako registrovanej cirkvi – celkom sa k takýmto cirkvám hlási vyše 23-tisíc občanov.

Tradičné cirkvi zaznamenali úbytok – rímskokatolícka o takmer 361-tisíc veriacich, evanjelická cirkev augsburského vyznania o takmer 57-tisíc veriacich, gréckokatolícka cirkev o takmer 13-tisíc veriacich, reformovaná kresťanská cirkev o takmer 11-tisíc veriacich. Percentuálne však oproti roku 2001 najviac poklesol počet evanjelikov augsburského vyznania – až o 15 %. Nárast v počte členov zaznamenali niektoré malé cirkvi – najviac cirkev metodistická, apoštolská a kresťanské zbory. Celkový nárast týchto troch cirkví o niečo viac ako 6-tisíc však zďaleka nevyváži úbytok v iných cirkvách.

Podrobnejšie údaje nájdete tu.

Spracované podľa oficiálnej stránky ŠÚSR

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 29.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart