List Predsedníctva ECAV na Slovensku k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Dovoľte, aby sme Vás v tomto pôstnom čase pozdravili a zaželali Vám a Vašim rodinám veľa Božieho požehnania. 29. februára tohto roku Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, podľa ktorého sa k našej cirkvi prihlásilo 316 250 obyvateľov našej krajiny. Chceme vyjadriť uznanie všetkým Vám, ktorí ste sa prihlásili k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Predsedníctvo ECAV si váži Vaše odhodlanie verejne sa priznať k našej viere aj v tomto sčítaní obyvateľov a deklarovať tak snahu zachovať duchovné dedičstvo našich predkov, ktoré sme zdedili v našej drahej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Uvedomujeme si, že v dnešnej sekularizovanej spoločnosti zameranej predovšetkým na hmotné − materiálne požitky je prihlásenie sa k cirkvi súčasne prihlásením sa k životnému štýlu veriaceho evanjelika, vyjadrením snahy žiť v rodine i v spoločnosti v súlade s Písmom svätým. Je to zároveň veľký osobný záväzok a závažné osobné rozhodnutie, ktoré je o to cennejšie, že ste tak urobili bez nátlaku a slobodne. Nech Pán Boh požehná toto úsilie všetkých Vás, ktorí ste sa tak rozhodli.

Predsedníctvo ECAV pozorne vníma aj druhú stranu tejto mince. Oproti roku 2001 je nás, ktorí sme si kolónke „Náboženské vyznanie“ označili Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, o 15 % menej. Iste, tento údaj môže byť skreslený tým, ako nešťastne sa niektorými štátnymi orgánmi a inštitúciami zodpovednými za uskutočnenie sčítania tesne pred sčítaním prezentovali problémy okolo anonymity sčítania a zaručenia ochrany osobných údajov. Vyše pol milióna ľudí odmietlo aj z týchto dôvodov vyznačiť svoje vierovyznanie. Uvedomujeme si, že najmä evanjelici vždy boli a sú mimoriadne citliví na osobné slobody a aj s ohľadom na historickú skúsenosť negatívne reagujú na akúkoľvek snahu svetskej vrchnosti zasahovať do svojich ľudských a občianskych práv.

Výsledky sčítania obyvateľov a najmä údaje o príslušnosti obyvateľov k určitej cirkvi budú predmetom diskusií aj v orgánoch našej cirkvi na všetkých úrovniach jej správy. Očakávame, že tak ako v roku 2001, aj teraz získame od štatistického úradu prehľady o náboženskej príslušnosti po jednotlivých obciach, okresoch a krajoch Slovenska, na základe ktorých si budeme môcť spracovať vlastné analýzy vývoja v jednotlivých cirkevných zboroch, seniorátoch a dištriktoch našej cirkvi. Počet prihlásených k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je totiž len taký, aký je súčet prihlásených k ECAV v jednotlivých jej cirkevných zboroch.

Pán Boh z lásky k nám obetoval svojho Syna a my nežijeme viac v strachu a beznádeji, ale v istote spasenia skrze smrť nášho Spasiteľa, ktorú si v tomto pôstnom období pripomíname ešte viac ako inokedy. Utrpenie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista je evanjeliom – dobrou a radostnou správou, ktorá je tým najlepším dôvodom, aby sme aj naďalej nazývali evanjelikmi.

Bratislava 4. 3. 2012

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Pavel Delinga, generálny dozorca, v. r.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart