Druhý deň VZ SLZ v Stuttgarte

V stredu 21. 7. 2010 pokračovalo VZ rannými službami Božími s Večerou Pánovou, po ktorých nasledovala práca delegátov v skupinách.

Na plenárnom zasadnutí nasledoval príhovor prezidenta SLZ Marka S. Hansona, biskupa Evanjelickej-luteránskej cirkvi v Amerike, ďalej príhovor pravoslávneho patriarchu z Konštantinopolu, príhovor primátora mesta Stuttgart Wolfganga Schustera, správa generálneho tajomníka SLZ Ishmaela Noka, správa pokladníka Petra Stolla. Po večeri sa konali regionálne stretnutia. Zástupcovia ECAV sa stretli spolu s ďalšími delegátmi regiónu stredná a východná Európa.

Prezident SLZ vo svojom príhovore podotkol, že tohtoročné valné zhromaždenie je iné, ako boli predchádzajúce. Pripomenul na rok 1952, keď sa počas VZ konalo zmierenie, a to isté pripadá aj na tento rok. SLZ chce byť tým, čo zmieruje. Má sa uskutočniť zmierenie s menonitmi, ktorí boli v minulosti prenasledovaní. Ďalej vyzdvihol, že niekedy zaobchádzame s planétou tak, akoby nebolo Boha. Naše svedectvo je v tom, že Boh je verný a svoje stvorenie neopustí.

Primátor Stuttgartu, ktorý pôsobí v tejto funkcii takmer 14 rokov, poukázal na niektoré dôležité oblasti a úlohy v Badensku-Wuerttembersku, ako napr. prijatie a integrovanie migrantov. V Stuttgarte sídli organizácia „Brot für die Welt“, ktorá sa venuje pomoci práve takým krajinám, kde je nedostatok chleba. Zdôraznil, že by mohlo byť dosť chleba pre všetkých, avšak delenie so všetkými nie je jednoduché. Vyslovil prianie, aby valné zhromaždenie našlo tú správnu cestu aj v tomto smere.

Vo večerných hodinách sa stretli zástupcovia regiónu stredná a východná Európa na zasadnutí. Toto zasadnutie viedol biskup z Evanjelickej cirkvi v Rumunsku Christoph Klein. Zúčastnilo sa na ňom cca 35 delegátov, medzi ktorými aj delegáti z ECAV na Slovensku. Brat biskup Klein s potešením konštatoval, že v prechádzajúcich rokoch sa na takýchto regionálnych stretnutiach zišli účastníci, ktorých bolo možné spočítať na jednej ruke. Dnes je to však inak: stretlo sa ich oveľa viac, čo je veľmi potešujúce.

Stretnutie sa venovalo 2 bodom: a) nominácie do Rady SLZ, b) presťahovanie generálneho sekretariátu zo Ženevy do Lutherovho mesta Wittenberg.
a) Medzi nominovanými členmi do Rady SLZ sú nasledujúci delegáti: Tamás Fabiny, Geza Erniša, Janis Vanags, Miloš Klátik, Ivonna Barane.
Na stretnutí zaznel návrh, aby bol nominovaný poradca z Evanjelickej cirkvi v Rusku, nakoľko táto krajina má špecifické problémy a členstvo by bolo pre nich veľmi nápomocné. Odznel rovnako návrh nominovať aj poradcu z Evanjelickej cirkvi v Rumunsku.
b) Generálny sekretariát sídli momentálne v Ženeve. Návrh presunúť ho do Wittenbergu predložil brat biskup Adorjáni z Rumunska v správe, o ktorej sa rokovalo ešte na predvalnom zhromaždení SLZ pre región Európa v marci tohto roku v Bratislave. V nej poukazuje na viaceré argumenty, ktoré hovoria v prospech. V prvom rade by bola organizácia v tomto meste o 30 % lacnejšia ako v Ženeve, a tak by SLZ mohlo nejaké finančné prostriedky ušetriť. Wittenberg bol pôsobiskom reformátora Martina Luthera, čiže aj z tohto hľadiska by bolo sídlo veľmi vhodné. Okrem toho si v roku 2017 všetci luteráni pripomenú 500. výročie reformácie.

Marcela Kmeťová | 23.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart