Vydavateľstvá

Tranoscius, a. s.
Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./fax: 044/552 30 70
Web: www.tranoscius.sk
Riaditeľ: Mgr. Ľubomír Turčan, riaditel@tranoscius.sk
Šéfredaktorka knižného vydavateľstva: sefredaktor@tranoscius.sk
Šéfredaktorka periodickej tlače: epst@tranoscius.sk
Predplatné: predplatne@tranoscius.sk, 044/324 05 08; predplatné na 2. polrok 2018: 16,90 €
Objednávky kníh: odbyt@tranoscius.sk, 044/552 63 43 Inzercia: inzercia@tranoscius.sk, 044/324 05 03

ViViT, s. r. o.
Adresa: Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok (Ing. Mikuláš Lipták)
Tel. 052/452 53 61, e-mail: vivit@vivit.sk, web: www.vivit.sk

Polárka
– vydavateľstvo severskej evanjelickej literatúry (Mgr. Michal Hudák)
Adresa: 032 41 Vavrišovo 333
Tel. 044/527 11 04, e-mail: hudakpolarka@gmail.com

Časopisy

(podľa abecedy)

Cestou svetla
– časopis ECAV na Slovensku venovaný záujmom evanjelizácie
Kontakty: Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, 052/452 53 61, vivit@vivit.sk; administrácia: Mgr. Ján Jančo, 935 32 Kalná nad Hronom, 036/639 51 81, 0905 166 598, jankojanco@gmail.com; zodpovedný redaktor: Ing. Mikuláš Lipták

Cirkevné listy
– mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania; Tranoscius, a. s.
Kontakty: Cirkevné listy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, cirkevnelisty(at)tranoscius.sk, šéfredaktor: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Diakonia.sk
– časopis Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Kontakty: ED ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava, 02/54 41 74 98, diakonia(at)diakonia.sk, www.diakonia.sk; šéfredaktor: JUDr. Ing. Ján Gasper, LL.M.

Evanjelický posol spod Tatier
– týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku založený v roku 1910
Kontakty: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044/324 05 03, tel./fax 044/552 30 70, epst@tranoscius.sk, martina.kovacikova@tranoscius.sk, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk; šéfredaktorka: Martina Kováčiková

Evanjelický teológ
– časopis študentov EBF UK
Kontakty: EBF UK, Spolok J. M. Hurbana, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, evanjelicky.teolog@gmail.com; šéfredaktorka: Michaela Tomčiková

Evanjelický východ
– mesačník VD ECAV na Slovensku
Kontakty: BÚ VD ECAV, Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov,
051/772 25 15, 0918 828 302, redakcia@evychod.sk, emiliamihocova@gmail.com; šéfredaktorka: Mgr. Emília Mihočová-Kmecová

Nová Dúha
– časopis pre kresťanské deti, vydavateľstvo Tranoscius, a. s.
Kontakty: SNP 3/20, 916 01 Stará Turá, 032/776 26 15, duha@tranoscius.sk; redaktorka: Mgr. Iveta Topolčanyová

Rozmer
– časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Kontakty: Svoradova 3, 811 03 Bratislava 1, 02/20 72 28 38, rozmer@sekty.sk, www.rozmer.sk; šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský

Služba slova
– homiletický časopis ECAV na Slovensku. Pracovná príručka pre duchovných ECAV na Slovensku
Kontakty: Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava, 0918 828 010, misia@ecav.sk; šéfredaktor: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Tvorba
– revue pre literatúru a kultúru
Kontakty: Spoločnosť pre Tvorbu T, Partizánska 2, 811 03 Bratislava,
tvorba@casopis-tvorba.sk, www.casopis-tvorba.sk; šéfredaktor: PhDr. Peter Podolan, PhD.


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart