Evanjelická diakonia

a) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

aa) Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava;
adresa pre poštový styk: P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava
Poverený vedením: JUDr. Ing. Ján Gasper, LL.M
Kontakty: 02/54 41 74 98, 0915 732 761
diakonia@diakonia.sk,
www.diakonia.sk


ab) Strediská Evanjelickej diakonie (SED)

SED Babiná
Správca SED: Mgr. Miroslav Dubek
Kontakt: Horná 59, 962 61 Babiná, 045/551 13 36

SED Banská Bystrica Domov detí – Profesionálne rodiny
Správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Ľuboslava Reištetterová
Kontakt: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, tel./fax 048/415 30 55, 0918 828 540, domovdeti@mail.t-com.sk, www.domovdeti.sk

SED Bratislava – Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár
Riaditeľka SED: PhDr. Beata Dobová
Kontakt: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, 0907 830 684, dobova@sedba.sk

Evanjelická spojená škola internátna pre hluchoslepých, Červenica
Riaditeľ školy: PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
Kontakt: Červenica 114, 082 07 Tuhrina, 051/779 02 15, essi.cervenica@gmail.com, www.eszscervenica.sk

SED Hontianske Moravce – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb
Správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Jana Brunauerová
Kontakt: Kostolná 292/28, 962 71 Hontianske Moravce, 045/558 39 98-9, 0902 294 388, riaditelka@sedhontianskemoravce.sk, www.sedhontianskemoravce.sk

SED Horná Mičiná – Bét Shalom
Správkyňa SED: Mgr. Edita Palečková
Kontakt: Horná Mičiná 46, 974 01 Banská Bystrica, 048/418 09 24, 0905 241 899, ddsmicina@post.sk

SED Horná Mičiná prevádzka Debora - útulok pre matky s deťmi
Správkyňa SED: Mgr. Edita Palečková
Kontakt: Topoľová 4924/8, 974 01 Banská Bystrica, 0905 313 717, debora.utulok@gmail.com

SED Horné Saliby – Zariadenie pre seniorov
Správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Anna Vasasová
Kontakt: 925 03 Horné Saliby 505, 031/785 23 42, fax 031/785 23 78, 0903 219 389, sed.horne.saliby@stonline.sk

SED Chmeľov – Denný stacionár
Správca SED: Mgr. Slavomír Kaňuch
Kontakt: 082 15 Chmeľov 72; 0917 179 354

SED Komárno – Denný stacionár
Správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Ružena Majerová
Kontakt: Františkánov 15, 945 01 Komárno, 035/771 34 34, 0948 099 398, sedkomarno@centrum.sk

SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/Zariadenie opatrovateľskej služby
Správca SED: diakon Ľubomír Marcina, riaditeľ zariadenia: Ing. Marcel Breče, 018 64 Košeca 898, 0918 828 515, 042/444 15 28, 042/444 15 29, info@diakoniakoseca.sk, www.diakoniakoseca.sk

SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/Špecializované zariadenia
Správca SED a riaditeľ zariadenia: Ing. Jozef Hadvig
Kontakt: 956 41 Kšinná 70, 0903 250 245, 038/760 81 85–6, fax 038/760 81 84, ddksinna@pbi.sk

SED Považská Bystrica
Správca SED: Bc. Robert Hamšík
Kontakt: Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica, 042/432 19 16, info@diakoniakoseca.sk

SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
Správkyňa SED: Ing. Lenka Mokričková, PhD.
Kontakt: Royova 4, 020 01 Púchov, 0911 867 276

SED Skalica – Denný stacionár/Banka kompenzačných pomôcok
Správkyňa SED: PhDr. Emília Potúčková
Kontakt: Potočná č. 201/17, 909 01 Skalica, 0903 448 987

SED Sazdice − Denný stacionár
Správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Katarína Borková
Kontakt: 935 85 Sazdice 93, 0917 722 802, sedsazdice@gmail.com

SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár Prameň
Správkyňa SED: Mgr. Martina Tlkancová
Kontakt: Slatina nad Bebravou 53, 95 653 Slatina nad Bebravou, 0918 828 137, 038/766 32 47, tlkancova.m@gmail.com

SED SVETLO – Pomoc pre deti zo sociálne slabých rodín
Správca SED: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Kontakt: 082 07 Červenica 114, 055/699 04 88, docimrichlukac@gmail.com, radoslav.grega@post.sk, www.czecavopina.sk

SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Špecializované zariadenie
Správkyňa a riaditeľka zariadenia: PhDr. Lenka Taškárová
Kontakt: Partizánska 25, 038 52 Sučany, 0918 616 092, 043/424 19 01, 043/424 19 00, diakoniasucany@mail.t-com.sk; www.dobrypastier.eu

SED Trnava – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Denný stacionár
Správkyňa SED: Ing. Viera Hercegová; riaditeľka zariadenia: PhDr. Patrícia Hanzelová
Kontakt: Kalinčiakova 45, 917 00 Trnava; 0910 988 899, 033/554 52 08, fax 033/554 50 24, patricia.hanzelova@gmail.com

SED Veličná – Banka kompenzačných pomôcok Archa/Terénna opatrovateľská služba Archa
Správkyňa SED: Mgr. Miroslava Kurišová
Kontakt: 027 54 Veličná 108, 0949 636 487, dds.archa@gmail.com

SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých
Správca SED a riaditeľ zariadenia: Mgr. Stanislav Gurka
Kontakt: Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov 71, 0903 630 953, info@domnapolceste.sk, www.domnapolceste.sk

SED Vranov nad Topľou – Denný stacionár
Správca SED: PaedDr. Jozef Švarbalík
Kontakt: Sídlisko, Lúčna 814, 993 01 Vranov nad Topľou, 0917 480 007, diakoniavt@gmail.com


b) Diakonické strediská pod správou cirkevných zborov

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON, Ev. a. v. farský úrad Bratislava Staré Mesto, Konventná 11, 811 03 Bratislava, 02/54 41 30 31, www.velkykostol.sk

BÉTEL – účelové zariadenie CZ: opatrovateľská a prepravná služba, 906 06 Vrbovce 33, 034/628 32 02, 0918 102 874, fara.vrbovce@gmail.com

BETEZDA, n. o. – účelové zariadenie CZ: opatrovateľská služba, Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, tel./fax 053/446 51 25, betezda@ecavsnv.sk, efu@ecavsnv.sk

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SAMARITÁN – diakonické stredisko (domov sociálnych služieb) CZ ECAV Galanta (kapacita 34 osôb), Clementisove sady 903, 924 01 Galanta, tel./fax 031/780 44 68, sestry 031/780 80 08, riaditeľka 0907 712 101, centrumsocialnychsluziebpre@gmail.com, www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SIMEON – diakonické stredisko (dom dôchodcov) pod správou CSS Samaritán CZ ECAV Galanta, Višňová 1, 925 92 Kajal, 031/781 14 30, www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Evanjelický dom starostlivosti EDEN – diakonické stredisko (byty pre seniorov) CZ ECAV Galanta, Clementisove sady 903, 924 01 Galanta; 0905 237 075 (Mgr. Mlynár), www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Centrum zborovej diakonie CZ ECAV Vrútky, sídlo: Ev. zborový dom, Francúzskych partizánov 17, Vrútky, poštová adresa: Ev. a. v. farský úrad, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky, 043/428 43 88, 0911 349 355, vrutky@ecav.sk

Centrum zborovej diakonie Kanaán, Lazovná ulica 23, 974 01 Banská Bystrica, opatrovateľky 048/472 82 10, riaditeľka Mgr. Elena Zemanová, 0915 835 997, 048/472 82 20, ezemanova61@gmail.com

CESTA NÁDEJE − Zborová diakonia CZ ECAV Košice, Mlynská 23, adresa kancelárie: Zvonárska 23, 040 01 Košice, štatutárna zástupkyňa MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., 055/625 1521, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk, www.diakonia.ecavke.sk

Evanjelická zborová diakonia Nitra − opatrovateľská služba, CZ ECAV Nitra, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, riaditeľ Ing. Milan Slezák, 0911 955 894, milan.slezak67@gmail.com, www.ecavnr.sk/index.php/sk/evanjelicka-zborova-diakonia, zborový farár Mgr. Ivan Eľko, 0903 255 197, ecav.nitra@stonline.sk, www.ecavnr.sk

MARTA – Stanica zborovej diakonie, Rezedová 3, 821 01 Bratislava-Ružinov, riaditeľka Mgr. Gabriela Sojková, MSC, 0915 779 830, marta.ecav@gmail.com.sk

Zborová diakonia CZ ECAV Martin – účelové zariadenie CZ: opatrovateľská služba, M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin, fax 043/413 21 54, vedúca Mgr. Lenka Taškárová, 0903 406 409, taskarova@mail.t-com.sk


c) Iné

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur, 02/49 10 21 11 − 14, 0905 442 036, info@diaconia-svatyjur.sk, www.diaconia-svatyjur.sk


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart