Zborník ECAV k Žilinskej synode

Na oslavách 400. výročia konania pamätnej Žilinskej synody bola prezentovaná aj publikácia Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorá bola pripravená na GBÚ ECAV na Slovensku a vydaná vo vydavateľstve Tranoscius.

RESUMÉ

„Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.“ (Ž 68, 29 b)

Zborník Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku bol vydaný v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010 a je venovaný významnému výročiu v dejinách Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku – 400. výročiu konania pamätnej Žilinskej synody, s podporou Ministerstva kultúry SR.

Myšlienky reformácie sa na území Slovenska vo vtedajšom Hornom Uhorsku ujali veľmi skoro, takmer súčasne s reformačným hnutím v nemeckých krajinách. V roku 1610 sa na podnet palatína Juraja Turzu v dňoch 28. – 30. marca konala Žilinská synoda, kde sa stretli zástupcovia evanjelikov z radov duchovných i zo svetských stavov. Výsledkom synody bola inštitucionalizácia evanjelickej cirkvi na území Slovenska a jej rozčlenenie na tri superintendencie; zároveň boli zvolení traja superintendenti. Prijaté legislatívne zásady stáli na základoch učenia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Zborník vznikol na základe spoločenskovedných článkov, ktoré v súlade s projektom jeho zostavovateľa Miloša Klátika postupne uverejňoval týždenník evanjelikov na Slovensku Evanjelický posol spod Tatier s cieľom informovať o tomto významnom výročí a rozšíriť vedomosti čitateľov o dejinách slovenského evanjelictva. Autormi jednotlivých príspevkov sú významní cirkevní historici (Andrej Hajduk, Ferdinand Uličný, Miloslav Blaho, Ondrej Peťkovský), archivári (Zora Bakošová, Božena Malovcová, Zuzana Kollárová), ako aj mladí autori, ktorí sa venujú histórii evanjelickej cirkvi (Miloslav Gdovin, Norbert Hajský, Martina Kováčiková, Katarína Gdovinová), či súčasní činitelia ECAV na Slovensku (Miloš Klátik, Dušan Vagaský). Všetky práce sú v tomto zborníku na rozdiel od časopiseckého vydania uverejnené v plnom znení a doplnené odbornou literatúrou. Samostatnou časťou publikácie sú medailóny o autoroch.

Zborník obsahuje príspevky o historických okolnostiach inštitucionalizácie evanjelickej cirkvi na našom území, o reformácii a protireformácii, o historických postavách v tomto období (Maximilián II., Rudolf II., Matej II.) Najviac pozornosti venuje príprave, priebehu a výsledkom Žilinskej synody, ako i jej významu pre ďalšie smerovanie evanjelickej cirkvi. Podrobne sa hovorí o kľúčových osobnostiam Žilinskej synody a evanjelickej cirkvi – o jej zvolávateľovi palatínovi Jurajovi Turzovi, o farárovi v Bytči Eliášovi Lánim, ktorý bol kľúčovou osobnosťou synody a jedným zo zvolených superintendentov; ďalej sú to ďalší dvaja superintendenti Samuel Melík a Izák Abrahamides (Hrochotský), Štefan Bočkaj, Štefan Ilešházi, Peter Révai, Ján Fabricius...

Zborník obsahuje aj štúdie venované postaveniu po nemecky a maďarsky hovoriacich evanjelikov na území dnešného Slovenska, vplyvu Poľska na evanjelickú cirkev v spišských zálohovaných mestách a Spišskopodhradskej synode v roku 1614 a. Na záver sú zaradené príspevky o územnom usporiadaní a ďalšom vývoji evanjelickej cirkvi od Žilinskej synody až do roku 1928.

Obsahom tohto zborníka je teda množstvo historických faktov vychádzajúcich z dobových materiálov a historických prameňov, avšak jednotlivé príspevky zároveň obsahujú aj podnety na zamyslenie pre prácu a službu v cirkvi súčasnosti.

Zborník dostali všetci prihlásení účastníci osláv Žilinskej synody, ako i ďalší členovia ECAV na Slovensku a hostia, a bude distribuovaný aj do všetkých cirkevných zborov.

Edita Škodová | 10.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart