Výstava archívnych dokumentov v Štátnom archíve v Bytči

Zaujímavé podujatie v rámci II. evanjelických cirkevných dní sa konalo v nedeľu 4. júla v Štátnom archíve v Bytči, kde bola inštalovaná výstava archívnych dokumentov, ktorú pripravila riaditeľka archívu PhDr. Jana Kurucárová so svojimi kolegami - archivármi. Na vernisáži sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

Archív má sídlo v budove renesančného zámku, ktorý dal v rokoch 1571 – 1574 vystaviť vtedajší majiteľ Bytčianskeho panstva, František Turzo, otec Juraja Turzu. V súčasnosti Štátny archív v Bytči spravuje viac ako 600 archívnych fondov a zbierok. z rokov 1263 – 2008. V archíve sa nenachádzajú archívne dokumenty priamo z prípravy a konania Žilinskej synody.

Vystavené dokumenty priblížili návštevníkom výstavy dianie na Bytčianskom panstve: súkromný život Juraja Turzu a jeho rodiny, vzťah Juraja Turzu a Eliáša Lániho (ústredných osobností Žilinskej synody), cirkevný život evanjelického zboru v Bytči a evanjelikov na území dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí. Pri svojom vzniku slúžili tieto dokumenty na rôzne účely. Napríklad Urbár panstva Bytča z roku 1592 bol súpisom držiteľov hospodárstiev a ich povinností. Je však súčasne dokladom o tom, že tu žili talianski majstri, ktorí budovali zámok v Bytči. V urbári boli označení ako libertíni (slobodní), pretože boli oslobodení od poddanských povinností.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo o 9. hodine v študovni archívu. Vernisáž otvoril riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Privítal prítomného brata generálneho biskupa s manželkou a požiadal riaditeľku archívu PhDr. Janu Kurucárovú o sprievodné slovo k vystavovaným archívnym dokumentom. Pani riaditeľka zaujímavým, príťažlivým a pútavým spôsobom predstavovala jednotlivé vystavované archívne dokumenty. Poznatky z dokumentov aplikovala často aj na súčasnosť, a tak prepájala minulosť so súčasnosťou. Prostredníctvom dokumentov (napr. vyúčtovanie zámockého lekárnika z roku 1617, inventár zámku v Bytči z roku 1627, výdavky na pohreb Juraja Thurzu v roku 1617, zmluva s maliarmi, ktorí maľovali erby do pohrebného sprievodu v roku 1617, denník Imricha Thurzu z roku 1617, v ktorom je zápis o úmrtí palatína 24. decembra 1616, denníky Juraja Thurzu z rokov 1596, 1604, 1607, 1612, 1604, 1607, 1612, pas Juraja Thurzu /salvus conductus/ vydaný arcikniežaťom Matejom v roku 1590 a i.) oboznámila asi osemdesiatich návštevníkov vernisáže s históriou mestečka Bytča, bytčianskeho panstva, so zaujímavými príhodami zo života J. Turzu, jeho manželky a ich syna Imricha.

Ďalšia časť dokumentov sa vzťahovala na Evanjelickú cirkev augsburského vyznania. Patrili k nim listy a správy prvých superintendentov Izáka Abrahamidesa, Eliáša Lániho, Samuela Melíka, evanjelických farárov Jána Nozitiusa v Bytči a Jána Hallensisa v Žiline a v Rajci, v ktorých palatína Juraja Turzu oboznamovali o cirkevných zboroch, evanjelických školách, cirkevnom a súkromnom živote. Medzi vystavovanými dokumentmi bol aj koncept predhovoru Eliáša Lániho k trom kázňam, ktoré vyšli v maďarčine pod názvom „ Három prédikatiók“ v roku 1620 v Košiciach. Do maďarčiny preložil kázne šľachtic Štefan Čerkő.

Vernisáž ukončil brat generálny biskup. Poďakoval sa pani riaditeľke Kurucárovej za usporiadanie výstavy a prednášku.

Výstava bola otvorená do 17. hodiny a počas celého dňa ju navštevovali účastníci II. evanjelických cirkevných dní v Bytči.

Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ | 9.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart