Synoda ECAV 2010 bude v Žiline

Predsedníctvo synody, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo v Žiline 26. 2. 2010, zvolalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku na dni 1. a 2. júla 2010 do Evanjelického a. v. kostola v Žiline.

Okrem členov Predsedníctva synody Ivana Muchu, Imricha Lukáča, Daniela Midriaka a Dušana Balka boli na zasadnutie pozvaní aj členovia Predsedníctva ECAV a predsedníctiev dištriktov. Na rokovaní sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

Samotnému pracovnému rokovaniu bude predchádzať Slávnostný večer usporiadaný na počesť 400. výročia konania pamätnej Žilinskej synody 1610. Táto slávnosť sa bude konať 30. júna 2010 o 19.00 hod. v Mestskom divadle v Žiline, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti dnešného Rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice, kde pred 400 rokmi bola prijatými Zákonmi Žilinskej synody a voľbou prvých troch superintendentov zriadená samostatná Evanjelická cirkev augsburského vyznania na území dnešného Slovenska.

Predsedníctvo synody schválilo návrh obsahového a časového programu synody a prijalo ďalšie opatrenia na zabezpečenie dôstojného priebehu synody. Za slávnostného kazateľa slova Božieho bol pozvaný Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund), ktorý pozvanie s vďačnosťou prijal.

Predsedníctvo schválilo návrh, aby biblickým heslom synody 2010 bol text z Písma – Žalm 68, 29b: „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás“, pod ktorým sa konalo aj zasadnutie Žilinskej synody 1610 a ktorý je uvedený v záhlaví vtedy prijatých Zákonov Žilinskej synody.

Ďalej sa Predsedníctvo synody venovalo príprave na voľby do jednotlivých orgánov a komisií ECAV, ktoré sa uskutočnia na Synode 2010.

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart