< | 1 2 3 4 | >

Tridentský koncil

Vystúpenie Dr. Martina Luthera v roku 1517 znamenalo začiatok dejinného obdobia, ktoré je v histórii známe ako reformácia. Podstatou reformácie bola snaha o obnovu západnej kresťanskej cirkvi. Lutherovo učenie iniciovalo obnovu kresťanskej cirkvi výlučne na princípoch Písma svätého. Z tohto základu vychádzalo Augsburské vyznanie. Ako sa ukázalo neskôr, Lutherovo vystúpenie v roku 1517 bolo začiatkom budovania nového cirkevného zriadenia, a tým aj formálneho a právneho rozchodu s rímskokatolíckou cirkvou. Zavŕšením rozchodu evanjelikov augsburského vyznania s rímskokatolíckou cirkvou boli výsledky Tridentského koncilu. V západnej a strednej Európe vznikli dve veľké kresťanské spoločenstvá – katolícke a protestantské.

 

Miloš Klátik | 11.5.2009

viac

Ďalšie podoby reformácie

Na Slovensku prevládla väčšinou Lutherova reformácia, ku ktorej zavčasu sa hlásilo nemecké obyvateľstvo našich miest. Nasledovali ich aj Slováci. Maďari smerovali viac k Zwinglimu a Kalvínovi. Ku kalvinizmu sa klonil významný teológ Matej Dévai (o. 1500 – 1545). Dostalo sa mu síce prímenia "uhorský Luther“, ale Luthera nenasledoval vo všetkom. Šiel vlastnou cestou, odchylnou aj od Kalvína.

 

Andrej Hajduk  | 30.4.2009

viac

Počiatky reformácie na Slovensku

V 16. storočí vznikol v Európe veľký cirkevný pohyb, vyvolaný Lutherovou reformáciou. Reformácii išlo o nápravu vtedajšej cirkvi na základe Písma svätého. Pamätné Lutherove výpovede z 31. októbra 1517 vo Witttenbergu proti predávaniu odpustkov a neporiadkom v cirkvi sa pomerne rýchlo šírili po celej Európe.

 

Andrej Hajduk | 11.3.2009

viac

Cirkevné pomery na Slovensku do roku 1563

Pôsobením horlivých kňazov a zemepánov, ktorí sa hlásili k reformácii, rástol počet evanjelických zborov. Slovo Božie sa kázalo už v reči ľudu a Večera Pánova sa prisluhovala pod obojím spôsobom.

 

Andrej Hajduk | 11.3.2009

viac

Kresťanstvo na Slovensku do reformácie

Vo vzdelanej časti slovenskej spoločnosti je už dávno známe, že kresťanské náboženstvo má svoje ideové základy v židovskom prostredí a rozvíjalo sa z učenia a skutkov Ježiša Krista, pôvodom z Nazareta, pred vyše 2000 rokmi.

 

Ferdinand Uličný | 5.3.2009

viac

400. výročie Žilinskej synody

Prednáška Mgr. Miloša Klátika, PhD., odznela na pastorálnej konferencii Turčianskeho seniorátu v decembri 2008 a bola publikovaná v EPST č. 2 – 3/2009 ako úvodné slovo k sérii článkov, ktoré v roku 2009 budeme uverejňovať v EPST aj na tejto webovej stránke, aby sme tak priblížili osobnosti, okolnosti a dôsledky významnej udalosti, akou bola Žilinská synoda v roku 1610. Ide teda o súčasť príprav na oslavy 400. výročie konania tejto synody.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 19.2.2009

viac

< | 1 2 3 4 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart