< | 1 2 3 4>

Rodina evanjelikov – Ilešháziovcov

V spomienkach na šírenie sa reformácie na Slovensku v l6. a l7. storočí a na Žilinskú synodu v r. 1610 v popredí vždy vystupuje osobnosť palatína Juraja Turzu a kazateľa Eliáša Lániho. Len okrajovo sa spomína palatín Štefan Ilešházi a rod Ilešháziovcov.

 

Miloslav Blaho | 29.9.2009

viac

Vojna s Turkami (1593 – 1606)

„Ó, Pane náš, náš veliký, uslyš svuj lid kresťanský, zbaviž nás moci turecký. Aby ten Turek ukrutný, pohan, Tatár, Nemci s nimi, aby byli zahanbení.“ (Píseň o Modrém Kameni, Divíne a Zvolene, 1596)

 

Miloslav Gdovin | 25.9.2009

viac

Viedenský mier 1606 a uhorský snem 1608

Podpisom Žitavského mieru 11. novembra 1606 sa skončila 15-ročná vojna. Obe strany sa s jeho uzatvorením ponáhľali. Rokovania trvali len jedenásť dní.

 

Miloslav Gdovin  | 25.9.2009

viac

Osobnosť Štefana Bočkaja

Jedna z významných osobností histórie, ktorej meno v spojitosti s národnou a náboženskou ašpiráciou navždy vstúpilo do slovenských dejín – ŠTEFAN BOČKAJ, vodca prvého stavovského protihabsburgského povstania, bojujúci nielen za koniec vojny s Turkami, ale i proti habsburským snahám o rekatolizáciu krajiny – za slobodu protestantského vyznania.

 

Martina Kováčiková | 15.9.2009

viac

Matej II. - kontroverzný panovník

Matej II. (1557 – 1619) bol tretím synom Maximiliána II. Habsburského a Márie Španielskej. Zo šiestich cisárových synov len Matej a mladší Maximilián nepodstúpili výchovu na rigídne katolíckom španielskom dvore Filipa II. Výchova v Rakúsku – najmä vďaka vplyvu nábožensky tolerantného otca a jeho dvora - mu umožňovala realistický pohľad na otázku náboženskej reformácie.

 

Katarína Gdovinová | 31.8.2009

viac

Odoberanie kostolov a vyháňanie evanjelických kňazov

Lutherove reformačné myšlienky v prvej polovici 16. storočia pomerne dosť zavčasu a rýchlo prenikali k nám na Slovensko. Zdá sa nám skoro neskutočné a neuveriteľné, že na začiatku 17. storočia bolo už Slovensko prevažne evanjelické.

 

Miloslav Blaho | 8.7.2009

viac

Úloha a vplyv rímskokatolíckej rehole jezuitov (Societas Jesu)

1. Založenie a náplň rádu - Mgr. Zora Bakošová; 2. Situácia v rímskej cirkvi a rehoľa jezuitov - Mgr. Ondrej Peťkovský

 

Z. Bakošová a O. Peťkovský | 7.7.2009

viac

Rudolf II. Habsburský

Narodil sa 18. 7. 1552 vo Viedni; zomrel 20. 1. 1612 v Prahe. Historici ho charakterizujú ako veľmi vzdelaného človeka, systematického zberateľa a mecenáša ezoterických vied a umenia; na druhej strane ako ambiciózneho, no nedôsledného štátnika, známeho aférami, samoľúbeho, chorého a veľmi nerozhodného. Obdobie jeho panovania sa označuje ako „rudolfínska doba“.

 

Norbert Hajský | 6.7.2009

viac

Evanjelici na Slovensku v 2. polovici 16. storočia

Po dvoch vyznaniach viery (Pentapolitana a Heptapolitana) na území Slovenska v 16. storočí vzniklo aj tretie vyznanie viery (Confessio Scepusiana).

 

Andrej Hajduk | 5.7.2009

viac

Maximilián II. – Habsburg s dušou protestanta

Evanjelická cirkevná historiografia nemá k rodu Habsburgovcov príliš vrelý vzťah. Mnohé mená panovníkov sa vyslovujú len s veľkým sebazaprením a málokedy sú hodnotené priaznivo. Tento postoj by bolo potrebné prehodnotiť, pretože v 16. storočí sa na našom území stretávame s panovníkmi z tohto rodu, ktorí boli evanjelikom čiastočne naklonení. Jedným z nich bol aj Maximilián II. Habsburský.

 

Miloslav Gdovin | 25.6.2009

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart