Novela zákona o účtovníctve

Cirkevným organizačným jednotkám dávame týmto do pozornosti novelizáciu zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve účinnú od 1. marca 2009.

Podľa tejto novelizácie cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu (ďalej len „cirkev“), môžu viesť jednoduché účtovníctvo, ak nepodnikajú (§9, ods. (2) písmeno d)). Novela zákona o účtovníctve účinná k 1. marcu 2009 umožnila teda týmto účtovným jednotkám viesť jednoduché účtovníctvo aj v prípade, ak sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.

Naďalej však platí zásada, že prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa ustanovené podmienky pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, teda ak podniká. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Výnimka z uvedenej zásady je zakotvená v prechodnom ustanovení § 39f ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z tohto ustanovenia vyplýva, že cirkev môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva už od 1. januára 2009, ak je splnená podmienka ohľadom podnikania, pretože od uvedeného dátumu sa neprihliada na to, či cirkev poberala alebo poberá dotácie (granty) zo štátneho rozpočtu.

Ak cirkev v roku 2008 nepodnikala, môže už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, a to aj napriek tomu, že je naďalej príjemcom dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu a že v roku 2008 účtovala v sústave podvojného účtovníctva.

Marta Stašiniaková | 2.7.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart