Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo v COJ ?

Otázka k účtovaniu v sústave jednoduchého účtovníctva cirkevnými organizačnými jednotkami pri prenájme majetku adresovaná na MF SR a MK SR.

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, k § 9 Účtovné sústavy, odsek (2) písmeno d) „V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú,...“.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevno-organizačné jednotky, sú účtovnými jednotkami, ktoré nie sú zriadené na účel podnikania. Niektoré cirkevno-organizačné jednotky majú príjmy z prenájmu svojho nehnuteľného majetku – pôdy, budov, pričom často sú to minimálne príjmy. Prenájom majetku nie je predmetom činnosti týchto cirkevno-organizačných jednotiek, realizujú ho s cieľom využiť svoj majetok.
V súvislosti s hore uvedeným ustanovením Zákona o účtovníctve a so skutočnosťou, že cirkevno-organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v niektorých prípadoch prenajímajú svoj majetok Vás prosíme o stanovisko, či sa tento druh činnosti považuje za podnikanie podľa zákona 513/1991 Obchodný zákonník, podľa ktorého (§ 2 odsek (1) ), sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom podnikania, avšak cirkevno-organizačnú jednotku nemožno definovať ako podnikateľa podľa toho istého paragrafu odseku (2) Obchodného zákonníka.

Stanovisko MF SR, stanovisko DR SR.
Uvedené stanoviská je možné použiť pri rokovaniach s miestne príslušnými daňovými úradmi.

Marta Stašiniaková, Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 21.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart