Celocirkevné ofery na rok 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 schválilo celocirkevné ofery na rok 2018.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 schválilo celocirkevné ofery na rok 2018.

GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX,
a to pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier.

Prosíme, nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart