Strom reformácie v srbskom Erdevíku

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 sa v Erdevíku − cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku − konala slávnosť pri 500. výročí reformácie. Na farskom dvore pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie − kanadský javor.

Nachádzame sa v roku v ktorom si evanjelická verejnosť na celom svete pripomína 500. výročie od diela reformácie. Je vhodná príležitosť na to, aby sme sa zamysleli nad tým čo nám bolo darované na prelome 16. storočia. A bol to vzácny poklad evanjelia!

Práve evanjelium je to, čo otvára v najhlbšom jadre reformáciu. Všade tam, kde reformácia dosiahla svoj účinok, zaznela výzva, aby sa evanjelium kázalo čisto a bez dodatkov od ľudí. Veď veriaci túžili po jasnej, jednoduchej a zrozumiteľnej správe o Božej milosti v Ježišovi Kristovi a túto radostnú správu prežívali ako povzbudenie.

Veď evanjelium nás necháva vydýchnuť si, vyháňa strach a dáva nám nový život. Je radostným posolstvom o Ježišovi Kristovi, posolstvom o kríži a zmŕtvychvstaní Ježiša. On nás uzdravuje. On sám, jedine Kristus − tak, ako to hovoria reformátori.

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 v popoludňajších hodinách sa v erdevíckom cirkevnom zbore uskutočnila slávnosť pri 500. výročí reformácie. Zúčastnili sa na nej okrem domácich viery aj členovia cirkevných zborov z Bijeljiny, Bingule, Lugu, Ľuby, zo Sriemskej Mitrovice a Šídu.

Príležitostné služby Božie v chráme Božom konali Mgr. Ján Vida, petrovský farár, ktorý cirkevný zbor v Erdevíku administruje, a Miroslav Ponjičan, študent Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK z Bratislavy. Zaspieval spevokol domáceho cirkevného zboru, ktorý nacvičuje kantor Jaroslav Petržľan.

Po skončení služieb Božích sprievod veriacich z chrámu za hlaholu zvonov smeroval do farského dvora, kde bol zasadený Strom reformácie − kanadský javor. Pred zasadením stromu priliehavé slová a báseň povedal brat farár Vida, zaspieval spevokol a potom sa z hrdiel prítomných ozval spev hymny našej cirkvi. Nasledovalo pohostenie v priestoroch fary a čas na vzájomné rozhovory.

Kiež aj evanjelium Ježiša Krista, ktoré bolo zvestované v tento deň slávnosti, všetkých zbavilo strachu a spôsobilo v nás nový život. Chceme ako evanjelici dávať odvahu a dôveru všade tam, kde sme a kde nás chce mať Pán Boh s našou vierou, láskou a nádejou.

Ján Vida, zborový farár v Petrovci | 25.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart