Pomôžte Iločanom

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už viac ako desať rokov požehnane pôsobí náš brat farár Dušan Saják a jeho manželka sestra farárka Božena Sajáková.

Viacerí z nás už mali príležitosť navštíviť tento cirkevný zbor, a videli, že Pán Boh sa priznáva k svojim aj v tomto kraji, kde naši bratia žijú ako národnostná i náboženská menšina. A mnohí sme sa s nimi mohli stretnúť aj u nás na slávnostiach, ktoré organizujeme my a kde nám ako hostia často poslúžia programom. Slovenský cirkevný zbor je ostrovom uprostred mora prevažne katolíckych Chorvátov a kostol je miestom, kde slovo Božie sa káže napriek stáročnej asimilácii stále po slovensky, veriaci ľud spieva nábožné piesne v slovenčine a vysiela svoje modlitby Pánu Bohu v reči, ktorú zdedili po svojej matke a otcovi.

Slovenskí evanjelici z CZ Ilok sa na nás obrátili so žiadosťou o pomoc pri financovaní prestavby ich kostola v Iloku. Ako vyplýva aj z kňazskej správy, cirkevný zbor je aktívny a vyslaní farári Sajákovci vykonávajú bohumilú prácu na poli náboženskom i národnom. Naliehavo však potrebujú pomôcť pri ich snahe uviesť chrám Boží do prevádzkyschopného stavu.

Generálne presbyterstvo vyhlásilo pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho dobrovoľnú zbierku. Svoje milodary môžu posielať cirkevné zbory, jednotlivci aj iné právnické osoby na účet ECAV: IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257, SWIFT: SUBASKBX, variabilný symbol 663 050. Nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru, prípadne meno darcu. Dávame Vám túto zbierku do Vašej láskavej pozornosti.

Na ilustráciu prikladáme niekoľko fotografií z diela, ku ktorému sa Iločania odhodlali. Napriek neukončenej rekonštrukcii sa na tejto posvätnej pôde chrámu Božieho už konajú služby Božie, prisluhujú sa sviatosti a konajú slávnosti, medzi ktorými je obzvlášť milá slávnosť konfirmácie.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart