Evanjelici z okolia Budapešti sa stretli v Pilíši

2. stretnutie slovenských evanjelikov z okolia Budapešti sa uskutočnilo 1. septembra 2013 v meste Piliš. Program sa začal slávnostnou dvojjazyčnou bohoslužbou; liturgiu mali farárky Hilda Gulácsiová-Fabuľová a Alžbeta Nobiková, kázal farár zo Slovenského Komlóša Atila Spišák.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili veriaci z desiatich obcí, zorganizovali Regionálne osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Ečeri, regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina, slovenská samospráva mesta Piliš, evanjelický zbor v PiIiši a mestská samospráva.

Prítomných najprv privítal miestny duchovný, zástupca biskupa a dekan György Krámer, ktorý sa poďakoval Hospodinovi, že môžu hostiť v meste toľko evanjelikov. Zvlášť privítal hostí, medzi nimi podpredsedu CSSSM Ondreja Csabu Aszódiho, riaditeľku Osvetového centra CSSM Katarínu Király, predsedníčku Doliny Zuzanu Szabovú, poslankyňu CSSM Katarínu Szabovú Tóthovú, predsedu náboženského výboru CSSM Tibora Mótyána a za domácich starostu mesta Mártona Szabóa a predsedu slovenskej samosprávy Jána Šedra. Na organe hrala Ildiko Jansiková.

„Viera bez skutkov je mŕtva,“ povedal vo svojej kázni A. Spišák, ktorý zdôraznil potrebu viery v Ježiša, ktorý nám ukáže správnu cestu, ako ju ukázal pilišským prisťahovalcom pred skoro 300 rokmi, keď po príchode do nového bydliska postavili najprv kostol. Hovoril aj o dôležitosti rozšírenia radov veriacich, ktorých spája nielen viera, ale aj spoločný materinský jazyk.

V rámci bohoslužby sa prítomným prihovoril starosta mesta, ktorý sa poďakoval organizátorom za ich prácu a účastníkom za záujem. K. Király svoj príhovor začala v slovenčine. Ako povedala, pri založení ečerského regionálneho strediska pred piatimi rokmi nepochybovala, že tieto komunity budú aj naďalej pracovať na tom, aby si zachovali svoju identitu. „V uplynulých piatich rokoch ste nás presvedčili, že tieto obce, ktoré sa združujú aj v Doline, majú životaschopnosť v tomto regióne. Hovorí sa, že Slovákom v Maďarsku sa podarilo zachovať svoje tradície vďaka tomu, že sú veriaci. Pretože ich tradície sa zakladajú na náboženských základoch,“ povedala riaditeľka OC CSSM. Ďalej hovorila aj o smutných udalostiach mesta, keď niektoré rodiny museli opustiť Piliš po druhej svetovej vojne, avšak mali šťastie, že im dali možnosť, aby si vybrali dedinu, kde by sa chceli usadiť a takto si vybrali Šamorín. Na záver K. Király prečítala úryvok zo spomienok pilišského presídlenca Stehlíka.

Prítomným sa prihovorila aj farárka celoštátnej slovenskej evanjelickej služby H. Gulácsiová Fabuľová. Svoj prejav začala vyjadrením vďaky za to, že po stretnutí pred dvoma rokmi v Alberti sa teraz už druhýkrát takto zišli slovenskí evanjelici z okolia Budapešti. Spomenula, že je dôležité nielen stretávať sa, ale aj zachovať si vieru a jazyk. Prítomným priblížila stretnutie s veriacimi po bohoslužbe v Níreďháze, kde sa po desaťročiach konala slovenská bohoslužba. Nadšení veriaci prišli za ňou so slzami v očiach, že si mohli znovu vypočuť Slovo Božie vo svojom rodnom jazyku. Bohoslužba bola rozšírená o Pánovu Večeru a odovzdali aj kvety vďaky účastníkom. Na konci bohoslužby T. Mótyán zaspieval staroslovanský Otčenáš pred oltárom, potom A. Spišák a Gy. Krámer dali Áronovské požehnanie, čím sa bohoslužba skončila.

Po službách Božích sa farári rozdelili a pri dvoch východoch si podávali ruky s veriacimi, ktorí tak mali možnosť sa poďakovať za pekné slová. Neraz sme videli slzy v očiach a vďaku za slovenské slovo.

Popoludní sa začal folklórny program slovenských súborov zúčastnených obcí na trhovisku mesta, kam ich zvolávala dychovka z Piliša so slovenskými ľudovými piesňami. Podaktorí účastníci nevydržali a na takty dychovej hudby sa roztancovali.

Ešte pred začiatkom kultúrneho programu sme sa opýtali predsedníčky Doliny Zuzany Szabovej, prečo sa rozhodli uskutočniť stretnutie slovenských evanjelikov práve v Piliši. Ako nám prezradila, Pilišania sa prihlásili už pred dvoma rokmi, ale vtedy ich museli odmietnuť, lebo Alberťania práve oslavovali jubileum dediny a bolo dôstojné začať sériu podujatí k založeniu obce stretnutím slovenských evanjelikov. Ale tento rok s radosťou vyhoveli ich žiadosti.

Moderátorkou kultúrneho programu bola K. Szabová Tóthová, ktorá predstavila súbory: spevokol Bálóa Lipóta z Čemeru, skupinu z Maglódu, tanečníkov z Veľkej Tarče a z Kerestúru, ale aj domácich dychovkárov. Ako povedala, pilišský súbor založili v roku 2005, stal sa hlavným účinkujúcim hudobných podujatí mesta: okrem koncertov sa zúčastňuje aj na programoch cirkvi a spoločenských organizácií. Členmi kapely sú aj žiaci hudobnej školy spolu s učiteľmi.

Kultúrny program otvoril podpredseda CSSM. Ako O. Cs. Aszódi povedal, je veľmi rád, že v regióne pestujú svoje náboženské tradície nielen katolíci, ale aj evanjelici. „Hrad prepevný je pán Boh náš, to je pozdrav evanjelikov a myslím si, že aj naša identita musí byť silná, aby sme mohli chrániť dedičstvo našich predkov,“ povedal a odovzdal pozdrav predsedu CSSM, ktorý sa osobne nemohol zúčastniť na podujatí.

Po príhovore predsedu slovenského voleného zboru Jána Šedru už nasledoval kultúrny program, v ktorom zneli piesne, tancovalo sa, každý sa výborne zabával. Medzitým miestne gazdinky priniesli na stoly domáce zákusky. Po výbornom programe sa účastníci ťažko lúčili.

Eva Patayová Fábiánová, Ľudové noviny, Týždenník Slovákov v Maďarsku | 26.9.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart