Výzva na predkladanie projektov Rómska misia ECAV na Slovensku

Na základe uznesenia generálneho presbyterstva zo dňa 3. februára 2012 zverejňujeme výzvu na predkladanie projektov rómskej misie na roky 2012 až 2014. Projekty môžu predkladať nielen cirkevné zbory, ktoré pracujú v oblasti rómskej misie, ale aj iné organizácie, ktoré v tejto oblasti spolupracujú s cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku.

Formuláre na spracovanie projektov sú zverejnené na webe www.ecav.sk v sekcii C pod číslom 7.
Projekty zasielajte na Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, PO BOX 289, 810 00 Bratislava. Uzávierka je 15. marca 2012.
Vyhodnotenie predložených projektov vykoná Koordinačný výbor rómskej misie a schváli Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart