Projekt PIATOK v Rankovciach

Od júla 2010 do júna 2011 realizuje občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Rankovciach projekt, ktorý má názov PIATOK.

Myšlienka projektu sa odvíja od príbehu Robinsona Crusoa a jeho priateľa PIATKA. Títo ľudia z rozličných kultúr dokázali vytvoriť súdržné priateľstvo. A to bolo aj cieľom projektu: vytvoriť podmienky pre vznik multikultúrnych priateľstiev medzi miestnymi deťmi a mládežou, ktorí pochádzajú z rozličných sociálnych a kultúrnych prostredí.

K aktivitám projektu patril letný tábor a klub PIATOK, na ktorom sa rómske a nerómske deti stretávali pravidelne každý týždeň. Bol vedený skupinou dobrovoľníkov – mladých animátorov, prevažne študentov, ktorí tiež boli zmiešanou skupinou Rómov a Nerómov. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor pre vznik priateľstiev medzi deťmi, dať deťom príklad v priateľstve animátorov, a tak vytvoriť predpoklad pre vznik súdržnej skupiny. Deti na klube boli neformálnym spôsobom vyučované o témach, ako je multikulturizmus, toleracia a vzťahy v spoločnosti. Prešli kurzom životných zručností, kde sa učili komunikovať, prezentovať, poznávať cudzie kultúry, ale získali aj vedomosti zo zdravovedy. Projekt vyvrcholil spoločnou akciou pri príležitosti Dňa detí.

Bolo úžasné sledovať, ako sa postupne medzi deťmi búrali komunikačné bariéry, začali sa spolu hrať a spolupracovať. Najviditeľnejším výsledkom projektu je, že deti vyjadrili túžbu naďalej sa stretávať v takejto zmiešanej skupine a uznali, že je lepšie, ak sú na klube aj „iné“ deti.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Františka Ondrašiková, koordinátorka projektu  | 20.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart