Rada SLZ k 500. výročiu reformácie

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na zasadnutí Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktorej je členom. Zasadnutie sa konalo od 15. – 21. júna 2016 vo Wittenbergu.

Išlo o prvé z troch ústredných podujatí SLZ venovaných 500. výročiu reformácie, preto za miesto jeho konania bolo zvolené Lutherovo mesto Wittenberg, v ktorom Martin Luther žil a pracoval, mesto, z ktorého sa reformácia rozšírila do celého sveta.

Ďalším podujatím SLZ k 500. výročiu reformácie bude spoločná evanjelicko-katolícka pripomienka reformácie, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2016 v švédskych mestách Lund, kde bol pred 70 rokmi založený Svetový luteránsky zväz, a v Malmö. Tretím podujatím bude 12. valné zhromaždenie SLZ, ktoré sa bude konať vo Windhoeku (Namíbia) 10. – 16. mája 2017. Toto miesto bolo vybrané s cieľom zvýrazniť rozmer reformácie a jej dosah na zmeny v celom svete.

Téma tohtoročného zasadnutia Rady SLZ znela: „Zakorenení v Božej“. Zasadnutie sa začalo slávnostnými službami Božími 15. júna 2016 v Mestskom kostole vo Wittenbergu. Na týchto službách Božích sa okrem členov rady SLZ a pozvaných hostí z ekumény zúčastnil aj prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck, bývalý evanjelický farár.

Po službách Božích sa účastníci presunuli na miesto Lutherovej záhrady, kde prezident Joachim Gauck a hlavní predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu – prezident SLZ biskup Dr. Munib A. Younan a generálny tajomník SLZ Dr. Martin Junge – slávnostne zasadili ďalšie stromy reformácie. V Lutherovej záhrade od roku 2009 predstavitelia rôznych cirkví zasadili zatiaľ 292 stromov. Cieľom nemeckých evanjelikov je do osláv 500. výročia reformácie vysadiť tu 500 stromov reformácie.

Členovia Rady SlZ sa na zasadnutí venovali najdôležitejším témam, ktoré ovplyvňujú život luteránskeho spoločenstva. Prezident SLZ biskup Munib A. Younan vo svojej správe vyzval členské cirkvi SLZ, aby venovali viac pozornosti budovaniu cirkvi a našej spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Krízy, ktorým dnes čelí svet, si vyžadujú viac než len našu pozornosť; ony si vyžadujú naše konanie. My však nemôžeme konať bez toho, aby sme si hovorili o našich základných predpokladoch a motivácii. Musíme spolu hovoriť jasne a pomenovať pravdu tak, ako ju vnímame.“ K formovaniu spoločenstva lásky dnes vyzýva aj narastajúca xenofóbia, a najmä náboženský extrémizmus, ktorý napríklad otvorene vystupuje proti utečencom prichádzajúcim z Iraku a zo Sýrie.

V správe generálneho tajomníka SLZ Martina Jungeho zazneli témy, ako sú partnerstvo, ekumenická zodpovednosť, rast spoločenstva a spoločné pripomenutie si reformácie s katolíkmi 31. októbra 2016 vo Švédsku. Túto spomienku na reformáciu organizujú prezident SLZ a generálny tajomník SLZ a za katolícku stranu pápež František, čo predstavuje naozaj významný historický prelom. Ďalším pozitívnym znakom ekumenickej spolupráce je potvrdenie spoločného vyhlásenia týkajúceho sa učenia o ospravedlnení Anglikánskou cirkvou v apríli 2016 a pokračujúce rozhovory o rovnakom učení so Svetovým spoločenstvom reformovaných cirkví. Uviedol aj výsledky štatistického prieskumu, ktorý ukázal nárast počtu luteránov vo svete z 71 miliónov v roku 2013 na 73 miliónov v súčasnosti. Po prvýkrát najväčšími členskými cirkvami SLZ sú krajiny z juhu, a to Etiópia a Tanzánia, zatiaľ čo cirkvi na severe zaznamenávajú pokles. Taktiež bol potvrdený záväzok SLZ ohľadom spoluúčasti žien v ordinovanej službe. Ženy sú ordinované v 82 % členských cirkví a mnoho ďalších cirkví túto otázku práve rieši. Sklamaním však je nedávne rozhodnutie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Lotyšsku, ktorej synoda nepovolila ordináciu žien.

Rada schválila študijný dokument pod názvom „Cirkev vo verejnom priestore“, ktorý jasne formuluje, prečo majú byť evanjelici aktívni na verejnosti a ako sa majú zapájať do riešenia problémov súčasnosti.

Súčasťou zasadnutia Rady SLZ boli voľby generálneho tajomníka SLZ. Do tejto funkcie bol na ďalšie funkčné obdobie 7 rokov opätovne zvolený súčasný generálny tajomník SLZ Martin Junge.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 4.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart