Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

Účastníci stretnutia z celého Zvolenského seniorátu sa zišli v Banskej Bystrici, starobylom baníckom meste, ktoré získalo mestské privilégiá už v roku 1255. Evanjelický kostol bol postavený na mieste dreveného chrámu z roku 1688, ktorý stál za mestskou bránou a opevnením. Nový, klasicistický kostol vybudovali podľa projektu známeho architekta Michaela Polacka; posvätený bol v roku 1807, teda pred 210 rokmi.

Slávnostné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou otvoril domáci Evanjelický spevácky zbor Viliama Figuša Bystrého pôsobivou piesňou Zachovaj nás v svojom slove (melódia M. Luther, 1543). Domácich viery aj vzácnych hostí privítala zborová farárka Slávka Koštialová. Pred predspevom pokľakli okolo oltára takmer všetci duchovní ZVS. Úvodnú liturgiu mali Daniel Koštial, Jozef Pacek a Daniel Duraj; text z evanjelia zaspieval senior ZVS Ján Čáby.

Kázňou slova Božieho poslúžila krajinská biskupka Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKMD) Ilse Junkermann. Ústrednou témou jej kázne bol biblický verš vybraný pre Zvolenský seniorát: „v Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.“ (Ef 1, 7) Sestra biskupka zvestovala radostnú zvesť, že Pán Boh dáva svojho Syna Ježiša Krista každému človeku a Kristus berie na seba všetky naše hriechy. Citovala Martina Luthera, ktorý o tom povedal: „S Jeho darmi získavame spoločenstvo, On berie naše nešťastie.“ Zdôraznila: „Spoliehať sa na tohto Boha, to je byť úplne pasívny; to je upadnúť do toho, čo Boh dobre robí. To je sola gratia. Len z milosti som vykúpený, oslobodený! Aké krásne je, že aj váš seniorát si vybral tento text na svoju stuhu: V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv...“

Po kázni zaspieval dve piesne spojený spevokol pod vedením dirigentky Ivany Klesniakovej: Evanjelický miešaný spevácky zbor Effatha z CZ Zvolen spolu so spevokolom z CZ Hronsek. Kantorskou službou poslúžili prof. Beloslav Riečan a Mgr. art. Peter Bibza.

Senior Ján Čáby sa v príhovore pred spoveďou a Večerou Pánovou zamýšľal nad Žalmom 130, 1 − 8, podľa ktorého M. Luther napísal známu pieseň Z hlbokosti k Tebe volám. Žalm i pieseň vyjadrujú duchovné položenie vtedajšej spoločnosti aj cirkvi, pocit beznádeje a sklamania z tohto sveta. Vyjadrujú aj poznanie hriešnosti človeka, túžbu po spáse i poznanie, že spasenie možno dosiahnuť len skrze milostivého Pána Boha. „Preto odrazme na hlbinu svojich sŕdc a využime túto spoveď na úprimné pokánie. Volajme k Tomu, ktorý má moc uzdraviť naše duše, ktorý ich naplní pravým pokojom a skutočnými darmi ducha, k Tomu, ktorý neponúka falošné istoty, ale pravé hodnoty života časného, a napokon aj život vo večnosti,“ vyzval veriacich.

Spovedné otázky a spovednú modlitbu prečítal a všeobecné rozhrešenie dal veriacim dištriktuálny biskup Milan Krivda. Liturgiu k sviatosti Večere Pánovej mal generálny biskup Miloš Klátik. Sviatosť Večere Pánovej prislúžili okrem generálneho biskupa a dištriktuálneho biskupa aj senior Ján Čáby a konsenior Daniel Duraj.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätnú medailu pri príležitosti 500. výročia reformácie sestre biskupke Ilse Junkermannovej, ktorá srdečne poďakovala za ocenenie. Tlmočila veriacim pozdravy z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a predstaviteľom ECAV odovzdala albumy fotografií, zachytávajúcich ľudí prežívajúcich svoju vieru.

Bohatý program bol pripravený aj v rámci prestávky medzi službami Božími a popoludňajším programom.V jedálni Základnej školy Jána Bakossa na Bakossovej 5 hneď vedľa kostola už účastníkov stretnutia čakal obed i káva a chutné koláčiky, ktoré napiekli ženy zo Zvolenského seniorátu. V priestoroch školy boli inštalované aj putovné výstavy „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“, „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“ aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva a Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Záujemcovia sa mohli zoznámiť aj s činnosťou Strediska Evanjelickej diakonie Domov detí v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa v 16 profesionálnych rodinách starajú o 38 detí, ktoré nemajú vlastných rodičov. Pri vchode do školy bola umiestnená bohatá ponuka kníh z produkcie vydavateľstva Tranoscius, ktorú tentoraz prezentovala Danica Zajdenová, vedúca Kníhkupectva a libressa na Hornej 21 v Banskej Bystrici.

Mnohí účastníci podujatia si našli čas aj na to, aby zašli do Evanjelického cintorína hneď vedľa kostola. Odborný výklad poskytla Jana Borguľová, bývalá pracovníčka Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Zastavili sa pri hroboch viacerých evanjelických osobností, napríklad Martina Rázusa, Terézie Vansovej, Jána Bottu či banskobystrického farára – martýra Jána Bakossa.

Na slávnostnom popoludňajšom programe domácich viery aj početných hostí privítal konsenior Daniel Duraj, ktorý sa na úvod pomodlil. Duchovným príhovorom na základe Listu Efezským 1, 7 „V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti...“ poslúžil senior ZVS Ján Čáby. Povedal, že v uvedenom verši je vyjadrené celé evanjelium – celá radostná zvesť, to, čo veriaceho človeka blaží a napĺňa radosťou a nádejou. Keď si teraz pripomíname 500. výročie reformácie, nesmieme zabudnúť na zvuk zatĺkania klincov, ktorý sa ozýval z Wittenbergu, ani na ten, ktorý sa ozýval z Golgoty. „Pamätajme, že naše spasenie sme dostali zadarmo, ale boli sme draho vykúpení. Nemusíme robiť nijaké skutky, aby sme boli spasení, ale vďačným srdcom a životom milým Bohu by sme mali odpovedať na Ježišov čin vykúpenia.“

O histórii reformácie a Zvolenského bratstva na území Zvolenského seniorátu od 16. storočia až do vzniku prvej Česko-slovenskej republiky podrobne hovoril prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Informácie z novšej histórie doplnil Mgr. Peter Račko, PhD., v druhom prednáškovom bloku.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku pri príležitosti seniorálneho stretnutia ZVS odovzdalo pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie a ďakovné listy osobnostiam Zvolenského seniorátu. Slávnostný akt moderoval riaditeľ Generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský.

Za podporu evanjelickej cirkvi a vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj jej činnosti bola pamätná medaila udelená MUDr. Jánovi Noskovi, primátorovi mesta Banská Bystrica (medailu prevzal viceprimátor Mgr. Jakub Gajdošík) a Ing. Stanislavovi Líškovi, riaditeľovi Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Pamätné medaily za obetavú prácu pre evanjelickú a. v. cirkev boli udelené Mgr. Jánovi Kecerovi, ev. a. v. farárovi v. v. a bývalému seniorovi; Mgr. Jurajovi Kevickému, ev. a. v. farárovi v. v. a bývalému konseniorovi; Anne Bočkayovej, bývalej predsedníčke Generálnej podporovne; Elene Borikovej, zástupkyni zborového dozorcu, presbyterke, kurátorke a pokladníčke CZ Kremnica, ktorá sa zaslúžila o znovuoživenie kresťanského života v Žiari n/Hr.; Márii Grajciarovej, bývalej predsedníčke SEŽ ZVS; Ondrejovi Hynkovi, bývalému kurátorovi v CZ Horná Mičiná, hlavnému organizátorovi rekonštrukcie kostola vo filiálke Môlča; Zuzane Smädovej z CZ Horná Mičiná; Jurajovi Kupcovi, bývalému kurátorovi CZ Horná Mičiná; Anne Snopkovej, bývalej kostolníčke, zvonárke, presbyterke a katechétke v CZ Radvaň, organizátorke SEM a propagátorke skautingu; a RNDr. Anne Šiškovej, učiteľke na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, zborovej presbyterke a zástupkyni zborového dozorcu v CZ Poniky.

Pamätné medaily za šírenie dobrého mena evanjelickej a. v. cirkvi v spoločnosti dostali aj doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., vysokoškolský pedagóg, matematik, dlhoročný kantor CZ Banská Bystrica; prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., vysokoškolský pedagóg a historik; Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., vysokoškolský pedagóg, jazykovedec; doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, vysokoškolský pedagóg, herec, scenárista, režisér; a prof. h. c. PhDr. Július Alberty, CSc., vysokoškolský pedagóg a historik. Za ocenených sa prihovorili prof. Beloslav Riečan a brat senior Ján Kecer.

Účastníkov seniorálneho stretnutia ZVS potom pozdravili generálny dozorca Imrich Lukáč a generálny biskup Miloš Klátik. Zároveň zablahoželali oceneným zo Zvolenského seniorátu a poďakovali domácemu cirkevnému zboru i celému seniorátu za obetavosť pri organizovaní a realizácii seniorálneho stretnutia. Napokon predsedníctvo Zvolenského seniorátu odovzdalo štafetu reformácie Tatranskému seniorátu, ktorý zastupoval seniorálny dozorca Tomáš Hyben.

V rámci popoludňajšieho programu okrem zborových spevokolov z Banskej Bystrice a zo Zvolena vystúpili aj dva spevokoly z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici – jeden pod vedením absolventky EG Bianky Schalerovej a druhý pod vedením učiteľa EG Mareka Hanusku. Organové skladby na úvod a záver slávnosti predniesol Peter Bibza, ktorý svojou hrou sprevádzal aj spev chrámového zhromaždenia. Vlastnú báseň „Kam kráčaš, človek?“ predniesla Vlasta Čupková. Celý program moderovala Slavomíra Očenášová-Štrbová, ktorá vo svojich vstupoch zároveň ponúkla inšpiratívne myšlienky z diela Dr. M. Luthera (z pripravovanej knihy Lutherových výpovedí od prof. Igora Kišša), napríklad:

„Ak niečo vieš, nenechaj si to pre seba, ale poslúž tým iným, ak si zdravý, pomáhaj chorým, ak si bohatý, pomáhaj chudobným, ak si silný, skloň sa a slúž slabým, ak si zbožný, pomáhaj hriešnemu, aby sa stal tiež zbožným. Ak to nerobíš, nie si kresťanom, lebo kde sú kresťania, tam sa to musí prejaviť, že tak zmýšľajú a tak sa správajú ako Kristus.“

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart