Zo 6. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Krupine

„Oslobodení Božou milosťou“ – toto misijné podujatie k 500. výročiu reformácie sa v nedeľu 19. februára 2017 konalo v Krupine. Na seniorálne stretnutie sa sem zišli veriaci z takmer všetkých cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu. Krupina, centrum Hontu, patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku; mestské privilégiá dostala už v r. 1238.

Evanjelický chrám Boží v Krupine postavili v klasicistickom štýle v r. 1786, teda má už vyše 230 rokov. Cirkevný zbor je hrdý na slávnych rodákov − evanjelikov, ako boli Samuel Hruškovic, Karol Braxatoris, Andrej Sládkovič, Elena Maróthy-Šoltésová ai. Dožil tu biskup Juraj Zábojník (1671 – 1672) po vyhnaní zo Bzovíka, pôsobil tu rektor a literát Juraj Láni (1646 – 1688) a ďalšie osobnosti.

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou
Na začiatku slávnostných služieb Božích zaznela pieseň Svieť, Ježiš, svieť v podaní zborového spevokolu z Pliešoviec. Potom domáci zborový dozorca Ján Horniak privítal hontianskych evanjelikov a vzácnych hostí, medzi nimi aj primátora Krupiny Radoslava Vazana a zástupcov rímskokatolíckej farnosti Mariána Bublinca a Michala Valka.

Úvodnú liturgiu mali duchovní Hontianskeho seniorátu: sestra diakonka Anna Gabčanová a bratia kapláni Ján Tóth a Milan Bartko.

Kázňou slova Božieho poslúžil vzácny hosť z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKMD) Martin Michaelis, evanjelický farár a predseda Združenia evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví v Nemecku (VELKD). Zamýšľal sa nad obsahom biblického verša určeného pre Hontiansky seniorát „... pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu...“ (R 3, 20). Vychádzajúc z učenia apoštola Pavla a Martina Luthera, zdôraznil, že zákon potrebujeme, aby sme mohli odlíšiť právo od neprávosti a Božie od nebožského. Na základe zákona spoznáme svoje hriechy. „Nariekanie v srdci nad našimi hriechmi“ nás potom „vedie k hľadaniu milosti a nachádzaniu evanjelia. Martin Luther nevníma zákon ako neprekonateľnú hranicu, ktorá nám prekazí cestu k milosti, ale ako časť cesty, ktorá vedie k viere a získaniu milosti. Ako malé dieťa, ktoré potrebuje byť hladné, aby chcelo piť, tak aj my potrebujeme zo zákona vychádzajúci poznatok o hriechu, aby sme túžili po milostivej láske Božej, aby sme ju našli a boli si istí v tom, čo hovorí verš 24 (R 3): ... ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“. Na záver sa kazateľ modlil za to, aby „sme zostali vďační za poznatky a istotu viery našich predkov, .... aby sme zostali verní Jeho slovu a nádeji v Jeho prichádzajúce kráľovstvo“.

Pred spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej sa veriacim prihovoril konsenior HOS Miroslav Dubek. Jeho duchovné slovo uviedol videozáznam precítene zaspievaného Žalmu 23 „Hospodin je môj pastier“ v podaní 80-ročného rodáka z Ukrajiny, sólistu ND v Prahe Eduarda Hakena. Kralická čeština 23. žalmu nám umožnila priblížiť sa k odkazu minulosti. Na záver príhovoru sme si mohli pozrieť krátke video známej piesne "K Tebe, ó, Bože môj" v podaní husľového virtuóza Andrého Rieua a speváckeho zboru z koncertu v Amsterdame, pri ktorej veru zaslzilo nejedno oko. Konsenior Dubek do svojho príhovoru zahrnul informáciu o vzácnom tzv. Bzovskom kalichu z r. 1616, ktorým naposledy prisluhoval Večeru Pánovu v r. 1671 biskup Juraj Zábojník; v decembri 2016 štyristoročný zreštaurovaný kalich posvätil dištriktuálny biskup Milan Krivda; teraz ním velebnú sviatosť Večere Pánovej prisluhoval generálny biskup Miloš Klátik.

Liturgiu pri spovedi a prisluhovaní Večere Pánovej mali generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Milan Krivda a konsenior Miroslav Dubek, ktorí početným komunikantom aj prislúžili sviatosť Večere Pánovej. Spevom opäť poslúžil spevokol z cirkevného zboru v Pliešovciach pod vedením dirigentky Kataríny Jaďuďovej (hudobný sprievod: Slavomír Bača). Na organe hrala domáca kantorka Miriam Štímelová.

Program Hontianskeho seniorátu
Po chutnom obede a občerstvení kávou a domácimi koláčikmi sa hontianski evanjelici opäť zišli v chráme Božom na popoludňajšom programe. Privítala ich seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková a duchovným príhovorom ich oslovil konsenior Miroslav Dubek. Na základe slov Zjav 21, 3 – 5 zdôraznil: „Môžeme povedať, že tie časy, keď naša cirkev bola utláčaná a prenasledovaná, sú už za nami. My dnes môžeme s radosťou spievať nášmu Pánovi pieseň chvály. Dnes môžeme ďakovať Pánu Bohu, že ohňom a mečom, hranicou i sekerou, pod ostrosťou ktorých padali hlavy evanjelických mučeníkov, oslávil svoju moc, vyskúšal silu svojho slova a svojej pravdy. Minulosť je však dôležitá pre prítomnosť. Naše deti sa dnes pozerajú na nás a pýtajú sa: Budete nám odkazom, keď vaša prítomnosť už bude minulosťou?

S rozsiahlou prednáškou o histórii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so zameraním na pohnuté udalosti v časoch reformácie a protireformácie v Hontianskom senioráte vystúpil PhDr. Miroslav Lukáč z Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. V závere prednášky zdôraznil: „Každá kultúra, každá krajina, každý národ je taký silný, aké silné je jeho náboženstvo. Ak vieru v Trojjediného Pána Boha vymeníme za bôžika konzumizmu, tak tu dlho nebudeme. Ak odmietneme dar detí, strácame nárok na svoju budúcnosť."

Po prednáške nasledovalo pásmo piesní a básní v podaní spevokolu z cirkevného zboru v Prenčove s dirigentkou Drahomírou Prieberovou. Do programu v Krupine však najviac prispeli deti – naša budúcnosť, a to detská hudobná skupina zo Sásy pod vedením brata farára Romana Sarvaša a detský spevokol Svetielka z Pliešoviec, ktorý vedie Eva Luptáková. Svojimi pôsobivými vystúpeniami deti roztlieskali vďačné publikum.

Pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie
Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie a ďakovné listy významným osobnostiam Hontianskeho seniorátu. Za podporu ECAV na Slovensku, vytváranie podmienok na rozvoj jej činnosti a spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v spoločnosti pamätnú medailu a pamätný list dostal primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan. Za obetavú a zanietenú prácu v ECAV na Slovensku, dlhoročnú pastorálnu starostlivosť, presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti Predsedníctvo ECAV odovzdalo pamätnú medailu a pamätný list evanjelickým a. v. farárom Milanovi Šimkovi, Jurajovi Mackovi a Marte Pohankovej. Ďalej ocenilo aktívnych neordinovaných pracovníkov v cirkvi. Boli to bývalí zboroví dozorcovia Ján Macko (CZ Pliešovce), Martin Bosák (CZ Sása) a Ján Páleník (CZ Babiná), bývalý zborový kurátor Pavel Bosák (CZ Terany), zborový dozorca CZ Hontianske Tesáre-Dvorníky Ján Kováč, zborová dozorkyňa CZ Banská Štiavnica, seniorálna presbyterka a zástupkyňa seniorálneho dozorcu Ľudmila Blašková a kostolníčka v CZ Banská Štiavnica Zuzana Chovancová.

Hontiansky seniorát ocenil ešte ďalších pracovníkov cirkvi, ktorých konsenior Dubek nazval „všehodušami“ cirkevných zborov: Drahomíru Buštorovú (CZ Hodruša-Hámre), Máriu Pomothyovú a Jána Burča (CZ Baďan) a Jána Miháľkina (CZ Čelovce).

Za ocenených sa krátko prihovorili Radoslav Vazan, Milan Šimko a Ľudmila Blašková. Bývalý senior Milan Šimko poďakoval Pánu Bohu za všetku pomoc a spoľahlivé vedenie. Pripomenul, že nám nestačí len spomínať na reformáciu, ale predovšetkým je potrebné zreformovať naše srdcia, myslenie a konanie. Treba sa rozprávať jeden s druhým ako človek s človekom, z očí do očí; pociťovať zodpovednosť aj za svojho brata, nehádzať mu polená pod nohy, a ak sa previnil, prosiť Pána Boha, aby mu odpustil. Máme sa „správať jeden k druhému tak, aby sme naozaj budovali kráľovstvo nebeské na zemi, nie spoločenstvo ľudí, ktorí sú kresťanmi len navonok,“ povedal v príhovore brat senior Šimko.

Potom zhromaždenie pozdravili generálny dozorca Imrich Lukáč a generálny biskup Miloš Klátik. Zablahoželali oceneným a poďakovali im za všetko, čo urobili pre našu cirkev. Generálny biskup poďakoval za organizáciu podujatia predsedníctvu Hontianskeho seniorátu a krupinskému cirkevnému zboru. Vyslovil vďaku za príspevky do programu aj za bohatú účasť na tomto vydarenom podujatí. Pozdravy od nemeckých evanjelikov odovzdal brat farár Martin Michaelis, ktorý poďakoval za pozvanie a zaželal veľa Božieho požehnania celému seniorátu.

Výstavy a prezentácie
Počas seniorálneho stretnutia priestory starobylého chrámu Božieho zdobili obrazy, vyšité v rámci Spoločenstva evanjelických žien, ktoré približujú pohnuté dejiny evanjelikov na Slovensku; v popredí bol umiestený obraz s názvom „Modlitba za Slovensko“ (z rovnomennej básne Milana Rúfusa), ktorý vyšívali práve ženy z Hontianskeho seniorátu. Okrem vzácneho Bzovského kalicha bola v kostole vystavená aj vzácna matrika z r. 1584, najstaršia zachovaná matrika na Slovensku, ktorá zachytáva sto rokov existencie Krupinčanov. Ako spomienku na vzácne chvíle stretnutia zborov Hontianskeho seniorátu si veriaci mohli odniesť pamätnú záložku s fotografiou historického kalicha z r. 1616 a s informáciami o tomto vydarenom podujatí, ako aj ďalších pripravovaných seniorálnych stretnutiach k 500. výročiu reformácie.

V zborovom dome si záujemcovia mohli pozrieť aj putovnú výstavu „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“ a prezentáciu Strediska Evanjelickej diakonie v Sazdiciach.

Štafeta reformácie smeruje do Zvolenského seniorátu
Na záver podujatia predsedníctvo Hontianskeho seniorátu priplo pamätnú stuhu Hontianskeho seniorátu na putovnú štandardu a odovzdalo štafetu reformácie predsedníctvu Zvolenského seniorátu. Chrámové zhromaždenie pozdravil senior Zvolenského seniorátu Ján Čáby, a pozval veriacich do Banskej Bystrice, kde sa 12. marca 2017 bude konať ďalšie seniorálne stretnutie.

Konsenior Dubek na záver všetkých pozval na celocirkevné podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci ich seniorátu v Banskej Štiavnici 29. marca 2017, kde Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) odovzdá desiatim slovenským mestám titul „Mesto reformácie“.

Foto a text: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart