Z 5. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lučenci

Svieca s nápisom „500. výročie reformácie 2017“ sa v 4. nedeľu po Zjavení 24. januára 2017 rozhorela na oltári v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci, kde sa uskutočnilo seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu.

Ani mrazivé ráno (− 13 stupňov Celzia) neodradilo novohradských evanjelikov od účasti na 5. seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“. Stretnutie Novohradského seniorátu sa konalo v Lučenci, centre Novohradu, v tolerančnom chráme Božom z roku 1784, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, rovnako ako fara, postavená v roku 1916 v secesnom štýle podľa projektu architekta Pála Jakaba.

Slávnostné služby Božie

Na slávnostných službách Božích veriacich, vzácnych hostí aj zástupcov iných cirkví privítali domáci: zborový dozorca Stanislav Karman a zborový farár Ľudovít Hroboň sa prihovorili slovami a domáci spevokol zas oslovujúcou piesňou Toľko dôvodov, Pane, dal si nám. Chrámové zhromaždenie pozdravila i primátorka Lučenca Alexandra Pivková, ktorá si zaspomínala na Evanjelické cirkevné dni v ich meste v roku 2012. Vyzdvihla význam reformácie aj pre súčasnosť a poďakovala miestnemu evanjelickému cirkevnému zboru za dobrú spoluprácu.

Úvodnú liturgiu mali konsenior NOS Jaroslav Ďuriš a domáci farári Ľudovít Hroboň a Mária Hroboňová. Kázňou slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup Milan Krivda, nakoľko pozvaný hosť zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku biskup Samuel Vrbovský nemohol pricestovať pre náhle ochorenie. Brat biskup Krivda kázal na základe biblického verša určeného pre Novohradský seniorát: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ (R 5, 1) Na záver kázne povedal: „Pokoj s Bohom môžeme mať jedine skrze Ježiša Krista, keď prijmeme Jeho dielo záchrany vierou a odovzdáme sa Mu celým svojím životom. Pán Boh nás nikdy nás neopustí. Bratia a sestry, vzdávajme aj my Bohu chválu za to, že už pred 500 rokmi túto pravdu priniesol znovu na svetlo Božie náš reformátor Dr. Martin Luther, ale aj iní mužovia reformácie a my až dodnes môžeme podľa toho nielen veriť, ale aj svoju vieru žiť.“

Pred Večerou Pánovou veriacich oslovil senior NOS Ivan Mucha na základe verša z M 7, 15: „Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.“ V príhovore zdôraznil: „Zlo nepochádza z vonkajších okolností, ale zo spôsobu, ako na ne reagujeme. ... Napredovať budeme len vtedy, keď sa naplno oddáme dobru, ktorého sme schopní a ku ktorému sme boli aj povolaní.“

Liturgiu k Večeri Pánovej mali generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda, ktorí početným komunikantom prislúžili velebnú sviatosť Večere Pánovej spolu so seniorom Ivanom Muchom a konseniorom Jaroslavom Ďurišom. Záverečnou liturgiou poslúžili dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior Ivan Mucha a Áronovské požehnanie veriacim udelil generálny biskup Miloš Klátik.

Výstavy a prezentácie

Po zaspievaní evanjelickej hymny Hrad prepevný sa účastníci služieb Božích ešte nerozišli domov, lebo na nich čakal chutný guľáš a výborné koláčiky, ktoré napiekli ženy z novohradských cirkevných zborov, ako aj prehliadka putovných výstav. V zborovom dome bola inštalovaná výstava „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, kde bol prezentovaný obraz vyšitý novohradskými cirkevníčkami, ako aj niektoré obrazy z iných seniorátov.

V susednej budove pedagogickej a sociálnej akadémie si početní návštevníci prezreli výstavu „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“. Svoje prezentácie tam mali aj Evanjelické bohoslovecká fakulta UK, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva a Evanjelická diakonia, ktorá tentoraz predstavila prácu v Stredisku Evanjelickej diakonie v Hontianskych Moravciach i výrobky jej klientov. Zvlášť zaujali výrobky žien z CZ Veľký Krtíš, ktoré si bolo možné zakúpiť, no aj vyrobiť v tvorivých dielňach. Knihy a kalendáre ponúkalo vydavateľstvo Tranoscius, tentoraz zastúpené sestrou Zajdenovou z Kníhkupectva/libressa v Banskej Bystrici. Drobné darčekové predmety k 500. výročiu reformácie priviezla Viera Koleničková z Rimavskej Soboty.

Popoludňajší program aj vo folklórnom duchu

V slnkom zaliatom a už príjemne vyhriatom kostole sa veriaci z Novohradského seniorátu zišli aj popoludní o 14.00 hod. a zaplnili kostol hádam do posledného miestečka. Privítal ich seniorálny dozorca NOS Ján Dobšinský a senior NOS Ivan Mucha na úvod poslúžil duchovným príhovorom. Na základe textu z 2Tim 2, 1 „Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ oslovil veriacich slovami: „Bratia a sestry, o milosti nestačí iba počúvať, ňou je potrebné v prvom rade žiť. A to isté platí aj o reformácii. Ak Bohu nedovolíme, aby vstúpil do nášho srdca, nikdy z nás nebudú šľachetní, úprimní ani láskaví ľudia. V tento deň si na pôde Novohradského seniorátu pripomíname 500. výročie reformácie – významnú udalosť v dejinách sveta i cirkvi. Skúsme pri pomyslení na predkov našej viery pouvažovať nad tým, či práve milosť nie je tým, čo nám tak veľmi v súčasnosti chýba, čo sa nám, kresťanom, má zračiť v tvári, horieť v srdci a čo má najviac priťahovať do cirkvi tých, ktorí hľadajú pokoj, porozumenie, prijatie a lásku.“

V nasledujúcej časti popoludňajšieho programu vystúpili folklórny súbor Strháranka z Dolných a Horných Strhár pod vedením Viery Drakovej a spevokol Nádej z CZ Veľký Krtíš pod vedením Lívie Hruškovej.

S podrobnou prednáškou o dejinách evanjelikov a. v. v cirkevných zboroch patriacich do dnešného Novohradského seniorátu vystúpil Mgr. Martin Gabčo, doktorand na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V prednáške zmapoval nástup reformácie v slovenskej časti Novohradskej stolice, vzniku a históriu seniorátu, zápas evanjelikov s rekatolizáciou, národnostným útlakom i snahou o ateizáciu. Spomenul i významné osobnosti NOS, napr. J. Š. Petiana, Daniela Maróthyho, Jána Dérera, B. Slančíkovú-Timravu, Michala Laciaka, Michala Slávika, Pavla Uhorskaia, Darinu Bancíkovú a ďalších.

O príjemné hudobné predely sa postarali zborový spevokol Sion z CZ Stredné Plachtince pod vedením Jaroslava Ďuriša a kalinovský farár Ondrej Šoltés s manželkou, ktorí na klavíri a flaute zahrali Malú serenádu.

V ďalšej časti programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku slávnostne odovzdalo pamätné medaily ECAV a pamätné listy k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Novohradského seniorátu. Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč najskôr odovzdali ocenenia predstaviteľom miestnej samosprávy, a to primátorke mesta Lučenec PhDr. Alexandre Pivkovej, primátorovi mesta Veľký Krtíš Ing. Daliborovi Surkošovi a primátorovi mesta Poltár Pavlovi Gavalcovi. Za ocenených poďakovala pani primátorka Pivková.

Ďalej Predsedníctvo ECAV odovzdalo pamätné medaily bývalým seniorom Novohradského seniorátu Mgr. Jánovi Ďurovovi, Mgr. Jánovi Rajtókovi a Mgr. Jaroslavovi Ďurišovi a sestre farárke Mgr. Júlii Gabčovej (CZ České Brezovo). Pamätné medaily si prevzali aj prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda Generálneho súdu ECAV na Slovensku; MUDr. Ján Pavlov, bývalý seniorálny dozorca NOS a člen Generálneho presbyterstva ECAV; Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci; Marta Galádová, autorka expozície Škola našich predkov v bývalej cirkevnej školy v Polichne; Ing. Ján Jančovic, autor početných monografií a článkov o živote dolnozemských Slovákov; a súčasný seniorálny dozorca NOS Ing. Ján Dobšinský. Za ocenených sa prihovoril bývalý senior NOS Ján Ďurov, ktorý poďakoval Pánu Bohu za Jeho pomoc, citujúc slová apoštola Pavla: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Za svoj odkaz mladým farárom, že duchovný má byť k dispozícii ľuďom, kedykoľvek ho oslovia, si vyslúžil potlesk prítomných.

Oceneným aj chrámovému zhromaždeniu sa prihovoril i generálny dozorca Imrich Lukáč. Nadviazal na slová piesní, ktoré v ten deň odzneli: Toľko dôvodov, Pane, dal si nám − toľko dôvodov máme na to, aby sme Pánu Bohu ďakovali, aby sme hľadali cestu k Ježišovi Kristovi. Oslavuj, cirkev, Pána, a to svojím životom, prácou a všetkými darmi, ktoré nám Pán Boh dal.

Generálny biskup Miloš Klátik zablahoželal oceneným a poďakoval všetkým prítomným, ktorí si napriek treskúcej zime našli cestu do chrámu. Zvlášť poďakoval Novohradskému seniorátu, predsedníctvu NOS, domácemu cirkevnému zboru aj ostatným, ktorí s láskou pripravovali toto stretnutie. Vyslovil presvedčenie, že všetkým zostane v pamäti spomienka na zaplnený chrám a tento deň. Vyzval, aby sme stále mali pred očami Ježiša a dosvedčovali to svojím životom, aby sme budovali cirkev, nemali medzi sebou rozpory, ale hľadali to, čo nás spája, aby sme žili ako kresťania – evanjelici.

Poslednou hudobnou vložkou bolo vystúpenie folklórneho súboru Bažalička z Príbeliec pod vedením Juraja Matiaša. Ženy aj muži v príbelských krojoch s Evanjelickým spevníkom v rukách ponúkli kyticu ľudových aj duchovných piesní; ľudovými vinšami ich pôsobivo doplnil dolnostrhársky farár Ján Ďurov. Celým programom sprevádzala Hana Vozárová; na organe dopoludnia aj popoludní hral domáci kantor Peter Šinka.

Na záver predsedníctvo Novohradského seniorátu priplo na putovnú štandardu stuhu s biblickým heslom Novohradského seniorátu a odovzdalo ju predsedníctvu Hontianskeho seniorátu. Hontiansky konsenior Miroslav Dubek pozval veriacich na seniorálne stretnutie do Krupiny 19. februára 2017.


Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart