Z 12. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa na 2. nedeľu po Svätej Trojici 25. júna 2017 stretli evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na 12. seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

Ide o misijný projekt pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorý sa postupne realizuje vo všetkých seniorátoch ECAV na Slovensku (už sa konal v Bardejove, Košiciach, Rožňave, Rimavskej Sobote, Lučenci, Krupine, Banskej Bystrici, Poprade, Partizánskej Ľupči, Žiline a Lubine). Seniorálne stretnutia sa ešte uskutočnia v Nitre a Modre-Kráľovej. Projekt vyvrcholí spoločným Dňom ECAV na Slovensku 31. októbra 2017 v Bratislave.

•••

Stretnutie Myjavského seniorátu sa konalo v myjavskom tolerančnom chráme Božom, ktorý bol posvätený v roku 1785 za farára Juraja Jozeffyho. Veža, ktorá je dnes dominantou Myjavy, bola pristavaná a posvätená až v roku 1856 za farára Pavla Hajnóciho.

Počas tónov slávnostného prelúdia v podaní Mariána Cambela (organ) a Miroslava Ponjičana (trúbka) krojovaní členovia cirkevného zboru priniesli do chrámu Božieho štafetu reformácie. Za nimi vošli do chrámu duchovní MYS a vzácni hostia: emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR Jan Waclawek v sprievode generálneho biskupa Miloša Klátika a biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu.

Na slávnostných službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou evanjelikov privítali domáci farár Samuel Ján Mišiak a zástupkyňa zborového dozorcu Zuzana Malková. Úvodnú liturgiu mali domáca farárka Monika Černeková a konseniori MYS Iveta Vachulová a Peter Švehla.

Kázňou slova Božieho poslúžil emeritný biskup Jan Waclawek, ktorý zároveň odovzdal pozdravy od evanjelikov v Sliezsku. Kázal na biblický verš R 1, 16a, ktorý bol vybraný pre Myjavský seniorát: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo!): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“ Pripomenul, že práve 25. júna pred 447 rokmi bolo prijaté Augsburské vyznanie. V úvode položil otázky: Prečo sme cirkvou augsburského vyznania? Prečo sa nazývame evanjelikmi? Ako pôsobí evanjelium a na čo nám je potrebné? Zdôraznil, že sami nedokážeme vzdorovať hriechu a nástrahám okolitého sveta, spasiť nás môže jedine evanjelium – radostná zvesť o ospravedlnení z hriechov skrze utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. Dôležité je úprimne vyznávať: „Nehanbím sa za evanjelium...“, a nezabudnúť, že nie vždy sme sa mohli slobodne priznať k viere; dokonca i v 21. storočí umiera za vieru asi 100-tisíc kresťanov ročne.

Po piesni „Chváľ duša, Boha“ v podaní myjavského spevokolu, ku ktorému sa potom pridali členovia ďalších spevokolov MYS, pod taktovkou Mariána Cambela mohutne zaznela pieseň „Zachovaj nás v svojom slove“ v úprave Ivana Valentu. Nasledovala spoveď a velebná sviatosť Večere Pánovej. Senior MYS Miroslav Hvožďara v úvodnom príhovore na text Ž 51, 3 – 6. 12 položil otázku: "Ako si očistiť rúcho svojho srdca?" Zdôraznil, že nestačí formálne priznanie sa k cirkvi, ale treba si vziať k srdcu slová Martina Luthera, že jedinou cestou je úprimné pokánie a úprimná prosba o obmytie našich hriechov krvou Pána Ježiša Krista. Vyzval všetkých, no najmä duchovných, aby sa zamysleli nad sebou a svojimi činmi, aby vydávali dobré svedectvo a úprimne prosili za obnovu cirkvi, jej jednotu, pokánie, pokoj, odpustenie a vzájomnú lásku.

Spovedné otázky predniesol biskup ZD Milan Krivda a liturgiu k Večeri Pánovej mal generálny biskup Miloš Klátik. Večeru Pánovu potom početným veriacim prislúžili spoločne so seniorom M. Hvožďarom a domácim farárom S. J. Mišiakom. Zaujímavosťou bolo, že pri prisluhovaní Večere Pánovej boli použité vzácne kalichy: kalich zo Skalice, ktorým Večeru Pánovu prisluhoval J. A. Komenský, a kópia vzácneho Krmanovho kalicha. Ďakovnú modlitbu po Večeri Pánovej mala domáca farárka Jaroslava Mišiaková, oznamy povedala Monika Černeková a Apoštolské požehnanie dal veriacim S. J. Mišiak.

Záverečnú liturgiu mali dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior Miroslav Hvožďara a generálny biskup Miloš Klátik, ktorý veriacim udelil Áronovské požehnanie. Po hymne Hrad prepevný veriaci vychádzali z chrámu za zvukov slávnostného postlúdia. Okrem povzbudenia Božím slovom si so sebou odnášali aj medovníčky s Lutherovou ružou, ktoré napiekli myjavské cirkevníčky.

•••

Po službách Božích na priestranstve pri kostole spievali zborové spevokoly z cirkevných zborov Brezová pod Bradlom (mužský aj zmiešaný spevokol), Turá Lúka, Holíč, Košariská a Krajné; moderoval Marián Cambel. Účastníci si mohli pozrieť aj putovnú výstavu „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“, inštalovanú pod prístreškom oproti pódiu. Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku zastupoval Denný stacionár v Skalici, ktorý ponúkal výrobky svojich klientov aj výrobky klubu detí z myjavského cirkevného zboru. Knihy z vydavateľstva Tranoscius si záujemcovia mohli kúpiť v predajničke Tranoscia v zborovom dome.

Aktivity VOBS prezentovali v kostole brat farár Peter Maca z Moravského Lieskového a Ján Maca, členovia Výboru na ochranu Božieho stvorenstva. Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave v rámci popoludňajšieho programu predstavil prof. Juraj Bándy. V priestoroch Krmanovej siene za oltárom si veriaci s veľkým záujmom pozreli výstavu „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“.

•••

Od 14.00 hodiny sa pri chráme konala detská besiedka s pestrým programom, ktorú pripravili a viedli farári z Brezovej pod Bradlom Lívia a Ján Lichancovci. V rámci besiedky si deti pozreli scénku o Dr. Martinovi Lutherovi, ktorú napísali aj zahrali manželia Lichancovci spolu s Vladimírom Barcajom a Alenou Čiernou. Od 16.00 hodiny v rámci koncertu pre mládež a strednú generáciu na pódiu pri kostole vyhrávali kapely L + Band a Miťo Bodnár & Friends. Prácu s mládežou Myjavského seniorátu predstavil Michal Kovár, vedúci mládeže MYS. S prednáškou na tému „Nádherný Záchranca“ vystúpil riaditeľ Evanjelizačného strediska Slavomír Slávik.

•••

Väčšina účastníkov sa však o 14.00 hodine opäť zhromaždila v evanjelickom kostole na duchovno-kultúrnom programe, ktorý pripravili cirkevné zbory z Myjavského seniorátu a moderoval Rastislav Mišiak.

Na úvod i na záver programu zahrali deti a mládež zo súboru Zvonkohra Košariská – Priepasné pod vedením Vladimíra Húsku, ktorý prostredníctvom videonahrávky skladby „Oslobodení Božou milosťou“ reprezentoval našu cirkev na nedávnom valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu v Namíbii.

Prítomných privítal seniorálny dozorca Štefan Ružička a senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara predniesol úvodný príhovor na text seniorálneho stretnutia z Listu Rímskym 1, 6a. Reformátora Martina Luthera básňou „K výročiu Lutherovej smrti“ pripomenula konfirmandka Aurélia Bolechová. Po spoločnej piesni „Chvála Tebe, Bože náš“ nasledovala prednáška o histórii reformácie v Myjavskom senioráte, ktorú predniesol Mgr. Ľubomír Batka st. Pripomenul, že Myjavský seniorát bol vytvorený až pri reorganizácii cirkevnej správy v roku 1953; predtým myjavské zbory patrili do Brančsko-plavečského (1610), Čachtického a napokon do Nitrianskeho seniorátu. Myšlienky reformácie. Kedysi tu boli povolené len dva artikulárne kostoly: v Prietrži a Nitrianskej Strede; na mnohých miestach sa konali domáce alebo tajné služby Božie. Spomenul aj slávne osobnosti, ktoré tu pôsobili, napríklad Daniel Krman st. a Daniel Krman ml., ktorí sa významne zaslúžili o evanjelickú a. v. cirkev, ako aj známu kníhtlačiareň v Skalici.

Do programu prispeli aj zborový spevokol z Myjavy pod vedením M. Cambela a Mužský spevokol z Brezovej pod Bradlom pod vedením V. Húsku; zahrali aj viacerí sólisti.

V rámci popoludňajšieho programu generálny biskup Miloš Klátik odovzdal pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Myjavského seniorátu, ktoré predstavil riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Za podporu ECAV na Slovensku a vytváranie podmienok na rozvoj jej činnosti generálny biskup odovzdal pamätnú medailu a pamätný list primátorovi mesta Myjava Pavlovi Halabrínovi. Pamätnou medailou k 500. výročiu reformácie Predsedníctvo ECAV poďakovalo za prácu pre našu cirkev aj bývalým biskupom: emeritnému generálnemu biskupovi Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusovi Filovi a emeritnému biskupovi Západného dištriktu Mgr. Ivanovi Osuskému, ako aj bratom farárom na dôchodku ThDr. Jánovi Zemánkovi a Mgr. Miroslavovi Hvožďarovi st. Za všetkých dozorcov cirkevných zborov, kantorov a ďalších pracovníkov cirkvi Predsedníctvo ECAV ocenilo pamätnou medailou aspoň niektorých. Boli to seniorálny dozorca MYS a generálny presbyter ECAV Štefan Ružička, dlhoročný zborový dozorca CZ Sobotište Pavel Šarabok, kantorka v CZ Skalica Oľga Novomestská a metodička učiteľka náboženskej výchovy Mgr. Dana Naďová. Za ocenených sa prihovorili primátor Pavel Halabrín a seniorálny dozorca Štefan Ružička.

Generálny biskup Miloš Klátik zablahoželal oceneným a poďakoval im za ich prácu pre cirkev. Vo svojom príhovore pripomenul, že stretnutie Myjavského seniorátu sa koná práve v pamätný deň prijatia Augsburského vyznania 25. júna 1530. Poďakoval organizátorom stretnutia z Myjavského seniorátu, najmä cirkevnému zboru v Myjave a študentom EBF UK Mariánovi Cambelovi a Miroslavovi Ponjičanovi. Osobitne sa poďakoval kazateľovi, emeritnému biskupovi Janovi Waclawekovi.

Na záver programu predsedníctvo Myjavského seniorátu priplo na putovnú štandardu modrú stuhu s biblickým veršom určeným pre Myjavský seniorát a odovzdalo ju predsedníctvu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, kde sa 24. septembra 2017 v Nitre bude konať ďalšie stretnutie k 500. výročiu reformácie.

Foto: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart