Titul Európske mesto reformácie udelený v Banskej Štiavnici

V Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici sa na 4. pôstnu nedeľu 26. marca 2017 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám.

Titul „Európske mesto reformácie“ odovzdal v Banskej Štiavnici generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe Michael Bünker, biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku, ktorý poslúžil aj slávnostnou kázňou slova Božieho, a generálny biskup Miloš Klátik. Titul prebrali primátori a zboroví farári z vybraných desiatich slovenských miest, ktoré boli najviac spojené s reformáciou.

Európskym mestom reformácie sa stal Kežmarok, mesto, ktoré sa ako jedno z prvých prihlásilo k reformácii; ďalej to boli mestá Pentapolitany, ktoré v roku 1549 prijali spoločné vierovyznanie „Confessio Pentapolitana“, kde sa prihlásili k evanjelickému náboženstvu podľa Augsburského vyznania: Košice, Levoča, Bardejov, Prešov, Sabinov; vybrané mestá Heptapolitany – bývalé banské mestá, ktoré v roku 1559 prijali vierovyznanie „Confessio Heptapolitana (Montana)“: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica; a mesto Spišská Nová Ves, ktoré bolo jedným z miest, ktoré v roku 1569 prijali vierovyznanie Spišského mestského seniorátu „Confessio Scepusiana“.

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) chce týmto projektom poukázať na veľké rozmery reformácie v Európe. Mestá ako Wittenberg, Tübingen, Vroclav, Augsburg, Rotterdam a ďalšie sa v rámci tohto projektu stali súčasťou širokej siete európskych miest, ktoré boli späté s reformačným hnutím. Už v 16. storočí mali s nimi veľmi živé kontakty aj mestá na území súčasného Slovenska, a to najmä vďaka našim študentom, ktorí v tom čase študovali na zahraničných univerzitách. Myšlienky reformácie sa tak rýchlo rozšírili aj na územie dnešného Slovenska, kde nachádzali úrodnú pôdu, a aktuálne sú dodnes. „Teším sa, že zo starých slovenských miest Pentapolitany a Heptapolitany 16. storočia sa dnes stáva moderná Dekapolitana, teda spolok desiatich miest. S týmito desiatimi európskymi mestami reformácie sa celkový počet vyznamenaných miest zvyšuje na deväťdesiat. Táto stále rastúca sieť momentálne siaha od St. Andrewsu v Škótsku po Guardia Piemontese v južnom Taliansku, od Tallinu v Estónsku po La Rochelle pri Atlantiku,“ povedal biskup Bünker v príhovore pred odovzdávaním ocenení.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike Joachim Bleicker. V príhovore podčiarkol význam reformácie: „Reformácia zmenila svet − predstavuje koniec stredoveku a začiatok novoveku. Cirkev bola oslobodená – jednota západného kresťanstva sa stratila, vznikla nová mnohorakosť, nie všade a nie vždy rovnakým spôsobom, napriek tomu však s veľmi silným vplyvom. Oslobodená bola i viera – od náboženskej strnulosti a inštitucionálnych povinností. A takisto spoločnosť získala rozhodujúce podnety: naše dnešné chápanie slobody, vzdelávania a spolunažívania má svoje korene v reformácii.”

Na službách Božích, ktoré v priamom prenose vysielala RTVS – STV na Dvojke, liturgovali generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, konsenior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek a ďalší duchovní z Novohradského seniorátu: Peter Ferenčík, Katarína Zaťková a Peter Ján Soták.

K slávnostnej atmosfére služieb Božích prispeli skladby v podaní študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Miroslava Ponjičana (trúbka) a Mariána Cambela (organ), báseň Martina Braxatorisa 31. október v podaní Janky Bernáthovej, piesne mužského baníckeho spevokolu Štiavničan, ktorý vystúpil v slávnostných baníckych uniformách pod vedením Jána Kružlica, ako aj organový sprievod domáceho kantora Róberta Zacharovského.

V rámci služieb Božích generálny biskup Miloš Klátik odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie biskupovi Evanjelickej a. v. cirkvi v Rakúsku Michaelovi Bünkerovi a veľvyslancovi SRN v SR Joachimovi Bleickerovi.

Foto©Lužina

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart